Młodzieżowa Rada - element ozdobny strony

Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w  wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji !

 

Bycie radnym to nauka demokracji i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt życia młodych ludzi w Barlinku. Dla młodzieży jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację wielu pomysłów. Udział w pracach MRM Barlinka to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, reprezentuje się przecież koleżanki i kolegów ze swojej szkoły.    

 

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

W dniu 27 lutego 2017 roku, na podstawie § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. Burmistrz Barlinka zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.00.

 

OKRĘGI I MANDATY

Na podstawie § 14 ust.3 i § 38 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. w skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli szkół gimnazjalnych i do ośmiu przedstawicieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Barlinek. Miasto Barlinek dzieli się na 4 Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Łącznie szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przysługuje 20 mandatów:

po cztery mandaty:

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1, im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku.
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Barlinku,
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku.

osiem mandatów:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Na podstawie § 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. za przeprowadzenie wyborów w danym Okręgu Wyborczym, a zatem w danej szkole, odpowiada Obwodowa Komisja Wyborcza powołana przez samorząd szkolny. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego i sekretarza ustala samorząd szkolny. Powołanie komisji w formie uchwały Samorządu Szkolnego określający skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem funkcji Przewodniczącego i sekretarza, samorząd szkolny składa na piśmie w terminie do 07 marca  2017 r. do Burmistrza Barlinka. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku – pok.17.

 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka II kadencji:

Numer

Okręgu
Wyborczego

Obwód wyborczy
Szkoła
Liczba członków Obwodowych Komisji WyborczychLiczba mandatów
1Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Barlinku
54
2Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Barlinku
54
3Gimnazjum dla Dorosłych
w Barlinku
54
4Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
w Barlinku
78

 

UWAGA KANDYDACI
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BARLINKA!!!!

Należy zgłaszać się do  Obwodowej Komisji Wyborczej ze swojej szkoły po listy poparcia, które  wraz z 30. podpisami uczniów szkoły i programem wyborczym kandydata należy zwrócić komisji wyborczej do dnia 16 marca 2017 roku  

 

KALENDARZ WYBORCZY

L.p.OKREŚLENIE CZYNNOŚCI WYBORCZYCHTERMIN
1Ogłoszenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta przez Burmistrza Barlinka.27.02.2017
2Powiadomienie szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej o zarządzeniu wyborów.28.02.2017
3Zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach.do 06.03.2017
4Powołanie obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwał Rad Samorządów Uczniowskich.07.03.2017
5Ogłoszenie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.08.03.2017
6Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta popartej, co najmniej 30 podpisami uczniów danej szkoły.16.03.2017
7Zamknięcie list kandydatów w poszczególnych komisjach obwodowych i przekazanie ich Burmistrzowi Barlinka.17.03.2017
8Ogłoszenie przez Burmistrza Barlinka listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta w danych okręgach.20.03.2017
9Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania.do 22.03.2017
10Głosowanie (9.00 - 14.00).23.03.2017 (czwartek)

 

ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • Ogłoszenie wyborów w szkole, poinformowanie uczniów o pobieraniu kart poparcia na kandydatów, zasadach głosowania i kandydowania oraz udostępnienie ordynacji,
 • Wydanie list do zbierania głosów poparcia przyszłym kandydatom - sporządzenie list osób, które kandydują oraz zliczenie głosów poparcia,
 • Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na radnych ze szkoły,
 • Przekazanie ostatecznej listy kandydatów wraz z listami ich poparcia w dniu 17 marca 2017 roku Burmistrzowi Barlinka,
 • Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania,
 • Przeprowadzenie i nadzór nad głosowaniem w dniu 23 marca  2017 r. (czwartek), w godz.9.00-14.00, zliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządzenie protokółu z wyborów w okręgu.
 • Przekazanie protokółu z wyboru w okręgu Burmistrzowi Barlinka.

 

OGŁOSZENIE LISTY RADNYCH

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów w okręgach, sporządza protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych. Burmistrz Barlinka przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie wyborów do MRM Barlinka
 2. Kalendarz wyborczy
 3. Wzór listy poparcia
 4. Oświadczenie kandydata
 5. Oświadczenie rodzica

 

Zdzisław Kik
Kierownik Referatu Oświaty,
Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Barlinku

Element ozdobny

W bieżącym roku Gmina Barlinek zamierza zrealizować przebudowę ulic Zielnej, Podgórnej i części ulicy Kopernika w granicach istniejących pasów drogowych.
Zakres zadania obejmuje także wymianę sieci wodociągowej oraz budowę kolektora deszczowego  z separatorem. Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, które powinno wyłonić wykonawcę tego zadania. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek maja a zakończenie pod koniec bieżącego roku. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016- 2019.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej jest drugim etapem projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku”. W ramach pierwszego etapu została wykonana sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego. Całość zadania jest w 85% finansowana z funduszy europejskich.

 

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach.  Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

 

Mapy pokazują nową organizację ruchu po zakończeniu prac inwestycyjnych.

 

mapa - ul. Zielna

mapa - ul. Podgórna

mapa - ul. Kopernika

 

Loga sponsorskie dofinansowania

 

Rozdanie Pereł i Perełek Barlinka - nagród lokalnych

Na tegorocznej uroczystości podsumowania roku turystycznego’2016 nagrody i wyróżnienia - Perły i Perełki Turystyczne otrzymali:


PERŁY TURYSTYCZNE
Teresa i Jerzy Bitel Pensjonat „Leśny Dom” - za zwiększenie atrakcyjności oferty noclegowej Barlinka, poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego o wysokim standardzie

PEREŁKI TURYSTYCZNE
Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic - za stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej poprzez rozbudowanie ekspozycji Muzeum Woldenberczyków i Wsi Dziedzice oraz organizację warsztatów historycznych i warsztatów kulinarnych „Smaki dzieciństwa”
Adam Land Land Restaurant - za zwiększenie atrakcyjności oferty usług gastronomicznych w Barlinku poprzez otwarcie Land Restaurant
Hanna i Ryszard Diaków Gospodarstwo Agroturystyczne „Zachód Słońca” - za promocję usług noclegowych Gminy Barlinek poprzez zwycięstwo w konkursie „Kwatera na Medal 2016”
Waldemar Filipiuk Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego „Katamaran” - za stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacji na Jeziorze Barlineckim
Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna - za stworzenie atrakcyjnej oferty pamiątkarskiej o Barlinku i okolicy


Były również wyróżnienia. Otrzymali je:

Grupa Nieformalna „Włoczykijki” Justyna Budzyn i Agnieszka Nikoliszyn Granatowska - za zorganizowanie Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”
Maria Rosół – za wdrażanie turystycznej marki Barlinka Europejskiej Stolicy Nordic Walking poprzez organizowanie cotygodniowych spacerków nordic walking
Barlinecka Grupa Malarska „W Kręgu Sztuki” - za promocję miasta poprzez udział w wielu prezentacjach, wystawach artystycznych i stoiskach targowych atrakcji Barlinka

 

Nagroda Acanthus Aureus dla ZROT

W miniony weekend (17-19 lutego 2017r.) w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon – największa i najważniejsza w Polsce prezentacja krajowych i zagranicznych wystawców promujących produktu i oferty turystyczne. Tradycyjnie Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zadbała o promocję Pomorza Zachodniego. Na wspólnym zachodniopomorskim stoisku promowali się Szczecin Floating Garden i Finał The Tall Ships Races 2017, miasta Kołobrzeg, Koszalin, Stargard, Świnoujście i Świdwin, ziemia łobeska reprezentowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Łobeskiego, pojezierze drawskie, którego ofertę przedstawiały Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu oraz gminy powiatu koszalińskiego reprezentowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna już po raz kolejny odebrała nagrodę Acanthus Aureus przyznawaną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie „dla stoiska najbardziej sprzyjającego realizacji strategii marketingowej”. Za koncepcję i wykonanie stoiska odpowiadała Żegluga Szczecińska. Potwierdzeniem dobrze przygotowanej prezentacji były nieprzebrane rzesze zwiedzających, zainteresowanych zachodniopomorską ofertą turystyczną.

 

 

Warto też dodać, że w trakcie targów Tour Salon odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas której wyróżnienie dla „Najlepszego produktu turystycznego 2016r.” otrzymał Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w roku 2016 w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” wzięły udział 232 produkty turystyczne z całej Polski, z których zaledwie 14 zostało nagrodzonych.

 

 

 

Reforma oświaty - element ozdobny strony

Rada Miejska w Barlinku podjęła uchwały w sprawie projektów dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek.   

 

Projekt dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Barlinku w dniu 09 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego: UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek.

Podkategorie