Dzieci z Burmistrzem Barlinka

Barlinek, 12 sierpnia 2016 r. – w Barlinku kończy się wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego pod nazwą „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”. 120 uczniów, objętych opieką ośrodków pomocy społecznej ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wypoczywało nieodpłatnie podczas 3 turnusów, od 18 lipca do 14 sierpnia br.
Dzieci zwiedzały Barlinek i okolice mieszkając, ucząc się i bawiąc w Centrum Edukacyjnym „DYDAKTYK", przy ul. Szosowej 2.
Nasza Fundacja złożyła ofertę na realizację wypoczynku letniego do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zostaliśmy wybrani. Mieliśmy więc możliwość goszczenia dzieci w Barlinku, sprzyjającym od lat takim przedsięwzięciom. Władze Barlinka popierają idee realizowania tak cennych projektów edukacyjnych. - podkreśla Iwona Żukiert, Prezes Zarządu Fundacji Talent-Promocja-Postęp, współorganizator obozu dla dzieci.
Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka, obecny na podsumowaniu akcji letniej tak wypowiada się o inicjatywie - Cieszę się, że jesteśmy świadkami dobrze wykorzystanych mocy - terenu, ludzi i środków. Barlinek aspiruje do miasta przyjaznego wszystkim grupom wiekowym. Dzieci, młodzież - ich rozwój jest dla nas szczególnie ważny.
Janina Durka, Wiceprezes Fundacji odpowiedzialna za realizację projektu dodaje - To był ciekawy czas, mieliśmy pod opieką gromadkę dzieci i młodzieży, której takie wakacje często się nie zdarzają. Fundacja zadbała o to, by był to wypoczynek mądry. Przedstawialiśmy dzieciom walory małej ojczyzny, którą był dla nich Barlinek na czas trwania obozu. Odbyło się wiele imprez np.: rajd krajoznawczo-turystyczny do ośrodka edukacyjnego Młyn-Papiernia, zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Barlinku, spotkanie z Królową Puszczy Barlineckiej, wycieczka szlakami budowli gotyckich regionu i spacer w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach oraz wiele innych. Wypoczywaliśmy na plaży miejskiej, mieliśmy zawody sportowe na Orliku. Bez uwag wypadły wszelkie kontrole, w tym przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
W pamięci dzieci zostanie Dzień Sportu, Dzień Europejczyka, wyprawa krajoznawczo-turystyczna, wizyta w Urzędzie Miasta Barlinek, spotkanie z Burmistrzem oraz z pracownikami WOPR, turniej wiedzy o Barlinku pod tytułem "Nasza mała ojczyzna". Nie zabrakło wycieczek oraz rajdów, dyskotek, konkursów rysunkowych i tanecznych.
Obóz jest realizacją zadania zleconego Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2016 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa zachodniopomorskiego. Fundacja dziękuje wszystkim sojusznikom inicjatywy, a zwłaszcza organizacjom: MOPR, GOPS, OPS z Tychowa, Nowogardu, Golczewa, Kamienia Pomorskiego, Międzyzdrojów, Koszalina, Dobrej (Szczecińskiej), Nowego Warpna, Polic, Darłowa, Sławna i Szczecina za pomoc w kontaktach z rodzicami.
***
Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp istnieje od 1993 roku. Celem działania Fundacji jest rozwój, edukacja i uaktywnianie wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach Fundacji działają centra i ośrodki edukacyjne oraz zespół szkół - liceum i gimnazjum. Fundacja prowadzi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i kraju. Posiłkuje się współpracą z zachodnimi organizacjami pozarządowymi. Realizuje zróżnicowane projekty - poczynając od edukacji dzieci i młodzieży, przez wspieranie osób rozpoczynających swój mały bussines, po aktywizację grup pozostających w obszarze bezrobocia i bezradności życiowej, zwłaszcza osób w wieku 50+ i 60+.

Wręczenie dzieciom nagród przez Burmistrza Barlinka

Zakończenie wypoczynku dzieci w Centrum DYDAKTYK

Plakat - Królowa Puszczy Barlineckiej w Przelewicach

Zapraszamy na wyjątkowy dzień w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. W niedzielę 31 lipca, Ogród odwiedzą wyjątkowi goście - Królowa Puszczy Barlineckiej Aleksandra Motylewicz oraz Boginka Moriana Paulina Stanisławek.
Organizatorzy przewidzieli również liczne atrakcje dodatkowe, takie jak m.in. konkursy, koncerty, zabawy, wystawa malarstwa i innych dziedzin sztuki. Jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w spotkaniu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacji Turystycznej tel. 95 74-62-874.

Reprezentacji Barlinka na Dniach Gorzowa

Jak co roku Gorzów i tym razem zorganizował wielkie święto swojego miasta 1-3 lipca 2016r. Konwencja obchodów była bardzo ciekawa i imponująca, polegała na zorganizowaniu wielkiego festynu wokół Warty? Na dwóch brzegach były realizowane różne atrakcje dla uczestników kilka scen, plaża, boiska, zumba na moście, kiermasze inne prezentacje. Festyn odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy gości w ciągu trzech dni. Barlinek postanowił zaprosić Gorzowianin przygotowując spore stoisko prezentujące walory wypoczynku w naszych okolicach.  Zachęcaliśmy do przyjazdu reklamowymi materiałami Centrum Informacji Turystycznej oraz ulotkami gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej.  Prezentowaliśmy również artystyczny klimat naszego miasta na stoisku grupy „W kręgu sztuki”. Grupa prezentowała rodzime malarstwo, rzeźbę i poezję.Na stoisku Barlinka można było zobaczyć również prace ceramiki wytworzonej w pracowni BOK. Boginka Moriana – Paulina Stanisławek z wielkim wdziękiem zapraszała do odwiedzenia jezior i przyrody naszego regionu. Prezentacje zrealizował CIT-BOK i Gmina Barlinek. Teraz czekamy na mieszkańców Gorzowa w Barlinku!

 

Dni Barlinka 2016 - Burmistrz i Królowa Puszczy Barlineckiej

W dniach 18 i 19 czerwca odbyły się tegoroczne Dni Barlinka. Najważniejszą ich częścią była koronacja nowej Królowej Puszczy Barlineckiej, którą została Aleksandra Motylewicz. Ustępująca Królowa Agata Nizińska przekazała insygnia władzy swojej następczyni, podziękowała swoim Skrzatom i towarzyszce Bogince Morianie - Nikoli Groszkowskiej.

 

note

Obwieszczenia Burmistrza Barlinka z dnia 17.06.2016 r. o odstąpieniach od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływań na środowisko dla dokumentów: "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016 - 2026" i "Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016 - 2026"

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Barlinka

z dnia 17 czerwca 2016 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.) Burmistrz Barlinka w dniu 19.05.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem nr WOPN-OS.410.119.2016.MP uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie opinią sanitarną nr NZNS.7040.1.47.2016 uzgodnił, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026” ma na celu jedynie wskazanie podstawowych kierunków rozwoju Gminy oraz określenie idei porządkujących możliwy potencjalnie zakres zmian rozwojowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.), a mianowicie:

 

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – Priorytety i działania Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) ukierunkowane są na ograniczenia negatywnej presji wywieranej przez transport na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie udziału komunikacji indywidualnej na rzecz zbiorowej, zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz promowanie proekologicznych rozwiązań w transporcie.  

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – realizacja zadań wskazanych w PZMM będzie rozłożona w czasie (do 2026r.) i przestrzeni. Główną ideą PZMM jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego poprzez realizację takich celów jak: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, redukcja hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. Jak każdy dokument programowy zwiększa poczucie odpowiedzialności za przyszłość Gminy, w tym za środowisko naturalne, wśród mieszkańców Gminy. Każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione.

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko – w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. W żadnym zakresie zapisy dokumentu nie znajdują relacji z tymi obszarami. PZMM ze względu na charakter koncepcyjny nie wpłynie negatywnie na najbliżej zlokalizowane formy przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl),
3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Barlinka
z dnia 17 czerwca 2016r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.) Burmistrz Barlinka w dniu 19.05.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  „Programu budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem nr WOPN-OS.410.108.2016.MP uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie opinią sanitarną nr NZNS.7040.1.51.2016 uzgodnił, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

„Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026” jest dokumentem o charakterze sektorowym, opisującym kierunki działań w zakresie planowania budowy ścieżek rowerowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.), a mianowicie:

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – celem Programu budowy ścieżek rowerowych (PBŚR) jest wskazanie kolejności inwestowania w infrastrukturę drogową związaną z ruchem rowerowym na terenie miasta Barlinka. Dokument ten jest również narzędziem do efektywnego zarządzania, pomocnym w planowaniu inwestycji drogowych dedykowanych rozwojowi ruchu rowerowego.

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – realizacja zadań wskazanych w PBŚR będzie rozłożona w czasie (do 2026r.) i przestrzeni. Charakter planowanych działań przyczyni się do poprawy środowiska poprzez zrównoważony rozwój obszaru, który obejmuje miasto Barlinek i tereny przyległe. Zadania inwestycyjne ukierunkowane są na ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii oraz poprawy jakości obszaru miejskiego. Każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione.

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko – w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań na te formy ochrony może być określone na etapie zastosowania narzędzi zarządzania projektami, w szczególności planowania działań wykonawczych dla projektów realizacyjnych PBŚR.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl),
3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Podkategorie