Spotkanie w sprawie nowych wiat i ławek na szlakach

W dniu 16 czerwca br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał wspólnie z 32. innymi partnerami, w tym gminami i nadleśnictwami leżącymi na obszarze parków krajobrazowych i w ich otulinach, umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji projektu zatytułowanego „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap". Tym samym Gmina Barlinek przystąpiła do kolejnej inicjatywy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego mającej na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu przy jednoczesnej ochronie jego cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów.

 
Projekt zakłada doposażenie obszarów wszystkich parków krajobrazowych naszego województwa w obiekty architektury służące odwiedzającym je turystom i mieszkańcom oraz wspólną ich promocję.
 
Wartość projektu szacowana jest na kwotę 12 mln zł.
Planowanym źródłem finansowania zadania są fundusze Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 „Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu" oraz środki budżetowe Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji przewidzianej w projekcie infrastruktury na terenie każdej z gmin i nadleśnictwa. Planuje się ustawienie drewnianych wiat, ławek, stołów, koszy na śmieci, tablic edukacyjno-informacyjnych, map i elementów edukacyjnych dla dzieci w miejscach atrakcyjnych turystycznie, w miejscach odpoczynku przy szlakach pieszych oraz rowerowych.
Ostatecznych efektów projektu poprawiających warunki uprawiania turystyki i rekreacji możemy spodziewać się do końca 2018 roku.
 
 
Burmistrz i zwycięzcy mistrzostw w kręglach

W dniu 9 czerwca 2016 roku na kręgielni „LIMBA" w Barlinku odbyły się X Mistrzostwa Sołtysów w Kręglach. W szranki stanęło 13 przedstawicieli sołectw Gminy Barlinek: Dziedzice, Dzikowo, Jarząbki, Krzynka, Lutówko, Łubianka, Moczkowo, Osina, Równo, Rychnów, Stara Dziedzina, Strąpie, Żydowo.

Mistrzostwa rozegrano w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. W kategorii kobiet:

 

     • I miejsce zajęła Pani Iwona Dwojewska - Sołtys Żydowa,
     • II miejsce ex aequo zajęły - Pani Joanna Subocz - Sołtys Krzynki
       i Pani Agnieszka Kuczaba - Wysocka, Sołtys Dzikowa.

 

W imieniu Prezesa GBS Banku - Zbigniewa Wielgosz, puchar za pierwsze miejsce wręczyła Pani Urszula Rutkowska - Dyrektor Oddziału w Barlinku.
W kategorii mężczyzn:

     • I miejsce zajął Pan Mirosław Przyborowski - Sołtys Osiny,
     • II miejsce zajął Pan Zbigniew Fryś - Sołtys Starej Dziedziny,
     • III miejsce zajął Pan Henryk Karwecki - Sołtys Rychnowa.

 

Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii mężczyzn wręczył Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński
W trakcie imprezy uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą dla rolników „GBS Bank", którą przedstawił pracownik.

 

Sołtysi oraz przedstawiciele Gminy Barlinek na czele z Burmistrzem Barlinka pragną podziękować Oddziałowi „GBS Bank" za sponsoring mistrzostw.

 

Burmistrz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

02.06. (czwartek) Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał Kontrakt Samorządowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem oraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą, w ramach, którego województwo zarezerwowało środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych i edukacyjnych realizowanych w Gminie Barlinek.

 

Wykaz projektów Gminy Barlinek

Opis projektów inwestycyjnych

 

 

moment podpisania umów

30 maja br. Gmina Barlinek podpisała cztery umowy o przyznanie unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę dróg wiejskich. Łączna wartość inwestycji sięga prawie 4 milionów 708 tys. zł. a dofinansowania ok. 3 mln zł. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą w 2017.

Środki unijne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lp.  Nazwa projektu  Wartość projektu (zł)  Dofinansowanie (zł)  Projektowana nawierzchnia 
 1. Przebudowa drogi we wsi Mostkowo  714 433,47  454 594  bitumiczna (asfaltowa)
 2. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina  802 617,82  510 705  bitumiczna (asfaltowa)
 3. Budowa drogi Równo-Laskówko  2 476 240,02  1 575 631  bitumiczna (asfaltowa)
 4. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina  714 336,59  454 532  bitumiczna (asfaltowa)
   Razem  4 707 627,90  2 995 462  

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przedstawiciele Gminy Barlinek i K-S Specjalnej Strefy Ekonomicznej

9 maja br. w siedzibie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości rozszerzenia w gminie Barlinek Strefy. W spotkaniu uczestniczyli ze strony SSE Krzysztof Kielec Prezes Zarządu i Grażyna Mazur Dyrektor Biura Zarządu oraz ze strony gminy Barlinek Dariusz Zieliński burmistrz Barlinka i Krzysztof Paszek zastępca burmistrza Barlinka.

Dyskutowano o możliwości rozszerzenia SSE w rejonie Barlinka na terenach aktualnie zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Pierwsza lokalizacja dotyczy nieruchomości w sąsiedztwie Strefy Przemysłowej (ul. Szosa do Lipian, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156), natomiast druga wskazywana nieruchomość położona jest w Mostkowie (po dawnym lotnisku, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156). Spotkanie w Kostrzynie poprzedziła wizyta w szczecińskim oddziale ANR, podczas którego omawiano możliwość pozyskania od Agencji na rzecz gminy wskazywanych działek.
Dyskutowano o warunkach jakie należy spełnić, aby rozszerzyć w gminie Barlinek SSE. Zarząd Spółki zainteresowany jest współpracą z barlineckim samorządem. Podkreślono dużą aktywność Organizacji Przedsiębiorców Barlinek i indywidualnych przedsiębiorców oraz dobre kontakty z Zachodnią Izbą Przemysłowo - Handlową w Gorzowie, która już niedługo otworzy w Barlinku swój oddział.

Podkategorie