Tort na Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski 12 października odwiedzili barlineckich ratowników. Burmistrz Barlinka i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli z tej okazji najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za okazywaną ofiarność w pracy ma rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzyli oni także satysfakcji z pełnienia tej trudnej misji oraz wszelakiej pomyślności w życiu prywatnym.

 

Barlinek z lotu ptaka

W marcu br. odbył się konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Gmina Barlinek złożyła 6, a wspólnoty mieszkaniowe we współpracy z BTBS kolejne 2 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie zostały wysoko ocenione i uzyskały wsparcie finansowe z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na łączną kwotę inwestycji ponad 16 mln zł w tym dofinansowanie na kwotę ponad 10 mln złotych.

W najbliższych latach rozpocznie się realizacja następujących przedsięwzięć:

  1. Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku,
  2. Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej,
  3. Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego,
  4. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło,
  5. Budowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu,
  6. Termomodernizacja i remont 7. budynków komunalnych w Barlinku (ul. Gorzowska 16, 23, 24 oraz ul. 31 Stycznia 15, 18, 23, 24),
  7. Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5. wspólnot mieszkaniowych (ul. Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5),
  8. Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4. wspólnot mieszkaniowych (ul. Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6).


 

Tytuł projektu: Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku

Wartość: 4.208.086,35 zł
Dofinansowanie: 2.735.256,10 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku zaplecza stadionu miejskiego im. Br. Bagińskiego przy ul. Sportowej w Barlinku, dzięki czemu powstanie baza lokalowa na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Zaplecze składać się będzie z dwukondygnacyjnego budynku głównego oraz reprezentacyjnego przeszklonego holu. Na parterze znajdować się będzie zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium. Na parterze swoje miejsce znajdzie również pomieszczenie ochrony, pomieszczenia biurowe, klubowe oraz kotłownia. Na piętrze znajdować się będzie sala konferencyjna oraz ogólnorozwojowa sala do ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnia.

 

zaplecze Stadionu Miejskiego

 

 

Tytuł projektu: Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

Wartość: 1.685.782,01 zł
Dofinansowanie: 1.052.010,69 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej zlokalizowanego na terenie „Starego Tartaku” w Barlinku. Zakres projektu obejmuje budowę plaży z zapleczem sanitarno-socjalnym, pomostu z punktem widokowym i możliwością cumowania, zagospodarowanie nabrzeża jeziora. Wykonanie oświetlenia, plenerowych urządzeń rekreacyjno-sportowych, wiaty z miejscem do odpoczynku, placów zabaw (w tym przystosowanych dla niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi dziećmi), ławek, tablic informacyjnych z elementami edukacyjno-kulturowymi oraz opisem historii miasta i jego atrakcji przyrodniczo-kulturowych, ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do centrum i parkingu z niezbędnym uzbrojeniem.

Równolegle realizowany jest projekt pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, na który Gmina Barlinek pozyskała dotację w wysokości 1.275.000 zł.

 

Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

 

 

Tytuł projektu: Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny i Urzędu Stanu Cywilnego

Wartość: 3.756.942,36 zł
Dofinansowanie: 1.880.839,95 zł
Zakończenie realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku „Ekonomika” na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny z placówką wsparcia dziennego dla dzieci w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii. Centrum Wsparcia Rodziny zapewni dostęp do niezbędnego wsparcia specjalistycznego, psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi. W zakresie inwestycji przewidziano m.in.: adaptację I piętra oraz nieużytkowego poddasza budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny, adaptację części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe, budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, roboty w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku, termomodernizację budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie Centrum Wsparcia Rodziny.

 

Budynek byłago  

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło

Wartość: 1.347.946,65 zł
Dofinansowanie: 870.672,79 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której prognozowanymi rezultatami będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych. Zakres projektu obejmuje: remont budynku komunalnego Moczydło 18 na potrzeby jego mieszkańców oraz na potrzeby miejsca spotkań mieszkańców wsi, w tym termomodernizację budynku, modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz adaptację dawnego lokalu handlowego na cele świetlicy wraz z jej wyposażeniem; zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego, wykonanie ogrodzenia terenu posesji i remont budynku gospodarczego; zapewnienie dostępu komunikacyjnego centrum wsi poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw z miejscami parkingowymi.

 

Budynek we wsi Moczydło

 

MOczydło - zagospodarowanie terenu

 

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu

Wartość: 713.821,20 zł
Dofinansowanie: 458.172,77 zł
Zakończenie realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Do budynku świetlicy będzie prowadził zjazd z drogi gminnej. W ramach zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy zostanie usytuowany plac zabaw (uprzednio rozebrany, odnowiony i przeniesiony w miejsce gdzie nie będzie kolidował z budynkiem świetlicy). Budynek będzie wyposażony w niezbędne instalacje. Teren zostanie ogrodzony. Na terenie nieruchomości wykonane zostaną nasadzenia i trawniki. Ponadto na terenie nieruchomości zaplanowano 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Świetlica zostanie wyposażona w meble i sprzęt niezbędne do jej funkcjonowania.

 

Świetlica w Strąpiu 

 

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont 7. budynków komunalnych w Barlinku

Wartość: 1.570.000,00 zł
Dofinansowanie: 1.020.500,00 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

W ramach inwestycji zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych i remontowych w 7. komunalnych budynkach mieszkaniowych w Barlinku, a mianowicie: budynek komunalny przy ul. Gorzowskiej 16, 23, 24 oraz ul. 31 Stycznia 15, 18, 23, 24. Prace w budynkach będą podobne i obejmą: remont kapitalny dachu wraz z kominami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę drzwi do części wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski odwadniającej z polbruku wokół budynku, remont klatki schodowej, remont–wymianę podestów, stopni schodowych i balustrad, wymianę parapetów okiennych na klatce schodowej, wymianę podłóg i posadzek na klatce schodowej, wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji eklektycznej w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), wykonanie zagospodarowania terenu posesji (odwodnienie, wykonanie utwardzenia z polbruku dojść i chodników, wykonanie zieleni).

Projekt realizowany jest ze współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

 

Budynek przy ul. 31 Stycznia 

 

Ponadto gminna spółka Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi uzyskała dofinansowanie na termomodernizację kolejnych 9. budynków.

 

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5. wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5

Wartość: 1.602.650,00 zł
Dofinansowanie: 1.041.722,50 zł

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4. wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6

Wartość: 1.511.302,00 zł
Dofinansowanie: 982.346,30 zł

Planowane do realizacji inwestycje są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i postawione cele rewitalizacji określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Program został przyjęty przez Radę Miejską w Barlinku w lutym br. i wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, co było podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. Prace nad dokumentem prowadzone były w konsultacji z mieszkańcami i dotyczyły zdiagnozowania sytuacji gminy i określenia niezbędnych działań mających na celu rozwiązanie albo przynajmniej ograniczenie zidentyfikowanych problemów społecznych, a także problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Głównym celem rewitalizacji jest sprzyjanie integracji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz wysokiej jakości życia w obszarze rewitalizacji.

 

Gmina planuje kontynuację rewitalizacji gminy oraz udział w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie rewitalizacji trwającym do 4 stycznia 2019 r. Zaplanowano projekty dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznych tj. parkingi, chodniki, skwery, miejsca spotkań mieszkańców.

otwarcie i przejazd nową ścieżką rowerową Barlinek - Dzikowo

10 października 2018 roku w  Barlinku otwarty został oficjalnie nowy odcinek ścieżki rowerowej  biegnący z Dzikowa do Barlinka. Drugim ważnym wydarzeniem dla mieszkańców było  podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu i budowy drugiej części obejścia miasta.

 

widok na ścieżkę rowerową
 

Otwarcie nowej drogi rowerowej dokonali Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka oraz Michał Żuber – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Barlinek jest świetnym przykładem prowadzenia nowych inwestycji z wykorzystaniem nieczynnej i zdewastowanej infrastruktury kolejowej. Nowy przebieg drogi wojewódzkiej jak i sieci ścieżek rowerowych powstaje właśnie na nasypach kolejowych.

 

Nieczynna od lat linia nr 410 łączyła stację Kostrzyn nad Odrą ze stacją Grzmiąca w pow. szczecineckim. Odcinek Choszczno-Barlinek został całkowicie rozebrany w 2014 roku.

 

Nowa ścieżka powstała na nasypie kolejowym, biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156. Podzielono ją na 2 odcinki.  Pierwszy o dł. ok. 4,6 km rozpoczyna się na skrzyżowaniu dawnej linii kolejowej z brukową drogą gminną w Dzikowie. Ścieżka biegnie przez tereny rolne i łąkowe oraz teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka można wyjechać na drogę woj. nr 156. Na trasie znajduje się również mały wiadukt kolejowy.

 

mapa 1 

 Drugi odcinek o dł. ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku i dochodzi ponownie do drogi woj. nr 156. Zgodnie z koncepcją bitumiczna droga rowerowa na całym odcinku ma 2 m szerokości.

Jednocześnie w Barlinku powstaje droga rowerowa w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151. Jej przebieg wiedzie południową częścią miasta, przez park im. Emanuela Laskera, nad brzegiem Jeziora Barlineckiego i wzdłuż ulicy Jeziornej.

 

 

Na pierwszym odcinku zaprojektowano nowe oznakowanie i bezpieczny przejazd przez ul. Stodolną. Wzdłuż ul. Jeziornej znajduje się wąski ciąg pieszo-rowerowy, na którym w sezonie letnim dochodzi do kolizji ruchu pieszego i rowerowego.  Na odcinku tym zaprojektowano nową organizację ruchu.

Przy okazji otwarcia ścieżki rowerowej w Barlinku Wicemarszałek T. Sobieraj oraz Burmistrz Barlinka D. Zieliński podpisali porozumienie nt. „Budowy drugiej części obejścia Barlinka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151”

Przypomnijmy, że najważniejszą, prowadzoną aktualnie przez ZZDW inwestycją w Barlinku jest właśnie obejścia, która powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.  Główna część robót budowlanych została tu już wykonana. Cała inwestycja powinna zakończyć się na wiosnę.

 

mapa 3 

Obejście Barlinka przebiegające po nasypie nieczynnej linii kolejowej ma poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice. Przypomnijmy, że w mieście przecinają się dwie drogi wojewódzkie: nr 151 Świdwin- Gorzów Wielkopolski i 156 Barlinek – Lipiany. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby.

Budowę obejścia Barlinka prowadzi firma Skanska SA, która zaoferowała w przetargu na roboty budowlane blisko 16,7 mln zł. Wartość dofinansowania unijnego do całego zadania wyniesie niemal 20 mln zł.

 

Zakres prac obejmuję rozbiórkę starych budynków kolejowych oraz rozbiórkę i budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudowę przepustu nad kanałem Młynówki. W projekcie jest też budowa dwóch skrzyżowań typu rondo (z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną). W ramach projektu powstaną także  elementy spowalniające ruch i nowe oświetlenie uliczne.  Przebudowana zostanie także sieć energetyczną, gazową, wodociągową, ciepłowniczą i teletechniczną.

 

Początek zaplanowanej drugiej części obwodnicy wg. wstępnych założeń, znajdowałby się na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej (DW 151) z ul. Długą, a koniec na ul. 31 stycznia (DW 156) czyli w miejscu prowadzonej aktualnie inwestycji. Brane są tu pod uwagę dwa warianty tej koncepcji. Długość budowanego odcinka wyniosłaby około 450 m.

 

 mapa 4

 

Jedna z dwóch koncepcji II etapu budowy obwodnicy

 

Wszystkie zadania w Barlinku są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

 

Burmistrz Barlinka z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego po podpisaniu umowy

W dniu 01.10.2018 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisali umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie”.

Projekt ma na celu zbudowanie świetlicy wiejskiej w Osinie w miejscu obecnej. Budowa nowocześnie urządzonego miejsca niewątpliwie wpłynie na  wzrost atrakcyjności wsi, a co ważniejsze mieszkańcy zyskają nowe miejsce spotkań. Już w fazie projektowania powstał harmonogram wydarzeń, które odbędą się w nowym miejscu.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku i wykonanie nowego obiektu o powierzchni użytkowej ok. 139 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W zakres prac wchodzi również budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy budynku świetlicy. Budynek będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 873 791,33 zł, z czego kwota dofinansowania to 500 000,00 zł.

 

fragment barlineckich murów obronnych

Zgodnie z kartą zabytku mury powstały w połowie XIV w. Zachowane fragmenty mają więc dziś ponad 600 lat. To jeden z naszych najstarszych zabytków, który świadczy o przeszłości miasta i jego znaczeniu. Fortyfikacje miejskie odcisnęły swój ślad również na naszej teraźniejszości tj. dzisiejszym układzie ulic. Jeśli spojrzycie Państwo na mapę dostrzeżecie wytyczone w średniowieczu kwartały zabudowy w centrum i ulice np. ul. Górną, wytyczające dawny przebieg murów. Do dziś możemy podziwiać pamiątkę po Wielkiej Furcie Wodnej, o której istnieniu przypomina Chiński Dom, wykusz na budynku jest jej pomniejszoną repliką. O nieistniejącej Bramie Młyńskiej  przypomina nam z kolei wieżyczka na kamiennicy przy ul. Niepodległości 7.

Mury miejskie są dziedzictwem kultury, obiektem chronionym przez prawo. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zabytków mamy obowiązek ich zabezpieczenia i utrzymania  w jak najlepszym stanie. Opracowana w 2007 roku ekspertyza wskazała na potrzebę podjęcia profesjonalnych prac konserwatorskich. W 2016 roku Gmina uzyskała dotację na opracowanie projektu budowlanego, który potwierdził wcześniejsze wnioski. Konieczne okazało się również wykonanie pilnych zabezpieczających prac konstrukcyjnych. W 2018 roku Gmina uzyskała dotację za realizację prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i podpisała umowę na realizację prac budowlano – konserwatorskich.

Pierwszy etap prac zostanie zakończony jeszcze w tym roku i obejmie pięć odcinków murów  zlokalizowanych przy ul. Górnej, Grodzkiej i w Parku Laskera. W 2018 r. powstanie również makieta Barlinka oraz wytyczony zostanie szlak turystyczny. Zakończenie zadania planowane jest w II kw. 2019 roku. Równolegle prowadzone są prace przygotowawcze mające umożliwić  iluminację odcinka muru przy ul. Górnej.

 

Poniżej linki do obiektów, o których mowa w artykule.

Chiński dom:

https://www.google.com/maps/@52.9910694,15.217974,3a,75y,260.57h,107.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPpQUBK1NZKG8FbcZlvClA!2e0!7i13312!8i6656

Kamienica przy ul. Niepodległości 7:

https://www.google.com/maps/@52.9937244,15.2181461,3a,75y,94.4h,108.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGWMM8upuYqQ0oxy0jRl2BQ!2e0!7i13312!8i6656

 

 

Podkategorie