3 marca 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E

z przeprowadzonych konsultacji na temat zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek.

 

Na podstawie § 9 Uchwały Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. poz.1313) przedkładam sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Barlinek w celu zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectw w Gminie Barlinek tj. Łubianka, Okunie, Dziedzice, Jarząbki,  zgodnie z § 1 uchwały Nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej w Barlinku   z dnia  30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Barlinek zmienionej uchwałą Nr XIX/126/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia  28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów Gminy Barlinek.

 

  1. Konsultacje z mieszkańcami Sołectw Gminy Barlinek w celu zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectw w Gminie Barlinek tj. Łubianka, Okunie, Dziedzice, Jarząbki.
  • Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji było zaopiniowanie przez mieszkańców danego Sołectwa projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa w Gminie Barlinek.

  • Okres, zasięg i forma przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały  z mieszkańcami Sołectwa przez Sołtysa danego Sołectwa w terminie od 2 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.  w trakcie zebrań wiejskich w Sołectwie w dniu ustalonym przez Sołtysa Sołectwa.

  • Uczestnicy konsultacji:

Uprawnionymi osobami do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy danego Sołectwa.

 

Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. sprawach zostały zamieszczone w dniu 18 grudnia 2019  r. oraz w wyniku zmian ogłoszenia w dniu 8 stycznia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na stronie internetowej www.barlinek.pl. Natomiast ww. ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach zostało wywieszone przez Sołtysów Sołectw przynajmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wiejskiego. tj.

- w Sołectwie Łubianka w dniu 8 lutego 2020 r.,

- w Sołectwie Jarząbki w dniu 26 stycznia 2020 r.,

- w Sołectwie Dziedzice w dniu 21 stycznia 2020 r.,

- w Sołectwie Okunie w dniu 20 lutego 2020 r.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych byli Sołtysi danego Sołectwa Gminy Barlinek.

Wyniki konsultacji w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

  1. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Łubianka w dniu 17 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 2/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Łubianka w Gminie Barlinek,
  2. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Jarząbki w dniu 15 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 1/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Jarząbki w Gminie Barlinek,
  3. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Dziedzice w dniu 28 stycznia 2020 r. podjęło uchwałę nr 1/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Dziedzice w Gminie Barlinek,
  4. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Okunie w dniu 27 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 1/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Okunie w Gminie Barlinek,

Mieszkańcy Sołectw określonych w od pkt. a) do d) nie wnieśli żadnych uwag, propozycji co do projektów uchwał Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektów statutów Sołectw w Gminie Barlinek.

W związku z powyższym przedłożyłem propozycję projektów uchwał Radzie Miejskiej w Barlinku w sprawie statutów Sołectw Gminy Barlinek tj. Łubianka, Okunie, Dziedzice, Jarząbki w celu podjęcia decyzji.

 

Sporządziła:

Agnieszka Jaszczak - Kosińska