Dariusz Zieliński i Arkadiusz Janowicz

17 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, odbyło się notarialne podpisanie umowy w sprawie zbycia przez Powiat Myśliborski na rzecz Gminy Barlinek, udziałów Szpitala Barlinek Spółki z o.o.   Z chwilą podpisania dokumentów Gmina Barlinek jest w posiadaniu 7.549 udziałów w szpitalu. Pozostały 1 udział zachował sobie powiat. W spotkaniu udział wzięli - Starosta Powiatu Myśliborskiego Arkadiusz Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra, Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska, Prezes Szpitala Barlinek Arkadiusz Cysek, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Edyta Włodkowska.

Poprawność umowy sprawdziła notariusz Beata Zwiernik - Adamiszyn.

 

Wstępne cele rozwojowe gminy

Na ostatnich warsztatach strategicznych, które odbyły się 21 i 22 października br., Zespół ds. Strategii opracował dla gminy Barlinek wstępną propozycję celów strategicznych na najbliższe lata. Był to kolejny etap prac nad strategią rozwoju gminy, podczas którego uczestnicy za pomocą analizy SWOT i TOWS w wyniku rozmów i dyskusji opracowali wstępne cele rozwojowe.

Wśród nich znalazło się:

- Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

- Wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. Stworzenie unikatowego produktu turystycznego w Starym Tartaku.

O kolejnych etapach pracy nad strategią będziemy informować.

 

Jakie są cele rozwojowe gminy?

Podstawą współczesnego zarządzania jest odpowiednie planowanie. Mówi się, że jak instytucja nie ma planów, to nie ma przed nią przyszłości. Dlatego Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym 6 i 7 października br. odbyły się warsztaty, na których Zespół ds. Strategii opracował cele rozwojowe gminy. Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego. Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej. Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy. Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy. Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY
1. Stadion z boiskiem treningowym;
2. Aktywność przedsiębiorców;
3. Jezioro w centrum miasta;
4. Oferta edukacyjna z rezerwami;
5. Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;
7. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
8. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;
9. Szpital Miejski;

SZANSE
1. Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;
3. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
4. Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
5. Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
6. S3 odległa o 15 km;
7. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
8. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1. Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
3. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
4. Emigracja zarobkowa;
5. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
6. Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
7. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Ostateczna wersja analizy SWOT:

 

SILNE STRONY
1.Aktywność przedsiębiorców;
2. Jezioro w centrum miasta;
3. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
4. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE
1.Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
3. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
4. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1.Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
3. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
4. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

 

Rowerem do Pełczyc

W dniu 25.08.2015 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk podpisali list intencyjny w sprawie rozpoczęcia wspólnych działań mających na celu realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc". Został już powołany Zespół Roboczy, który będzie koordynował prace. Podjęto również decyzję o opracowaniu „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Barlinku" oraz „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej".

Na przełomie XIX i XX wieku Barlinek i Pełczyce zostały połączone koleją, która zbliżyła sąsiadujące ze sobą miasta. Dziś to tylko wspomnienie, szans na powrót komunikacji kolejowej już nie ma, jest natomiast nieczynna linia kolejowa. Gmina zamierza ją wykorzystać do budowy ścieżki rowerowej. Trasa jest wręcz do tego stworzona. Posiada małe pochylenie poziome tzn. „jest płaska" - idealna dla roweru, bezkolizyjna - przebiega w oddaleniu od ruchliwej drogi wojewódzkiej. Połączy dwa miasta, ponad 14. tysięczny Barlinek i liczące ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Pełczyce, po drodze przebiegnie w pobliżu miejscowości Wierzchno i Łyskowo.

 

 

Ścieżka ma pełnić dwie funkcje. Po pierwsze będzie to ciąg komunikacyjny umożliwiający dojazd do pracy czy szkoły. Zgodnie z danymi GUS codziennie z Pełczyc do Barlinka dojeżdża do pracy prawie 450 osób. Jeśli uda się je zachęcić do zmiany środka transportu na rower zmniejszymy korki w mieście, ograniczymy również zanieczyszczenie powietrza. Drugim obszarem jest turystyka. Do granic naszej gminy linia kolejowa biegnie poprzez obszar Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie". Jest to nasz potencjał, który w powiązaniu z innymi działaniami zamierzamy wykorzystać.

Gmina podjęła już działania, aby zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Na początek umieścimy projekt w tzw. Kontrakcie Samorządowym. Jeśli to źródło środków zawiedzie, mamy jeszcze inne alternatywy w m.in. postaci działań skierowanych na rozwój nowych produktów turystycznych.

 

Słowo strategia stało się jednym z zaklęć współczesnego zarządzania. Coraz częściej dostrzec można korzyści z odpowiedniego planowania, które opiera się na rzetelnym procesie. Istotą takiego opracowania jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości.

Dlatego ważną rzeczą jest zgromadzenie dużej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania dokumentu będącego drogowskazem do sformułowania celów. Nie ma gotowych recept i sztampowych rozwiązań, ponieważ każda gmina jest inna. Posiada inną historię, problemy i pomysły na ich rozwiązanie.

Na początku sierpnia br. Gmina Barlinek rozpoczęła prace nad nową strategią, która będzie kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego, będzie również podstawą do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020.

Prace nad Strategią potrwają do 31 grudnia 2015r. i prowadzone będą w trybie partycypacyjno - eksperckim, co oznacza, że zostanie powołany Zespół ds. Strategii składający się z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, sołectw, lokalnych organizacji pozarządowych, szkół i przedsiębiorców. Zespół zasilą również naukowcy oraz pasjonaci. Za merytoryczne przygotowanie dokumentu tj. za przygotowanie opisu sytuacji społeczno - gospodarczej gminy Barlinek, odpowiadać będzie firma „Marek Jefremienko-Przyłubski & Jefremienko Municypalne Usługi Doradcze". W związku z pracą nad strategią będą organizowane warsztaty, na które już dziś serdecznie zapraszamy chętnych. O terminach spotkań będziemy informować.

Podczas warsztatów uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat gminy Barlinek i jej otoczenia, określą również pożądany stan, jaki gmina zamierza osiągnąć. W związku z tym zostaną wybrane najważniejsze długofalowe cele działania.

Strategia Rozwoju Gminy Barlinek będzie koncepcją wykorzystania w maksymalnym stopniu cennych odmienności, cech charakterystycznych i unikalnego zasobu historycznego Miasta i Gminy Barlinek i jego otoczenia. Służyć temu będą zawarte w celach operacyjnych zapisy pomysłów na wykorzystanie powyższych atutów Miasta i Gminy - mówi Marek Jefremienko, który zapowiedział również, że będzie starał się w trakcie warsztatów wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi, atrakcyjnymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej.

Oprócz spotkań warsztatowych, będą przeprowadzane ankiety, dzięki którym mieszkańcy gminy Barlinek będą mogli wspólnie kreować jej przyszłość.

Już dziś serdecznie zapraszamy chętnych do zgłaszania się do współpracy przy budowaniu Strategii Rozwoju Gminy Barlinek. Jeżeli chcecie Państwo zasilić grono Zespołu ds. Strategii piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie