Logo źródła dofinansowania

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

pg

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

 1. Chcemy lepiej, chcemy więcej – Szkoła Podstawowa nr 1 – RPZP.08.05.00-32-K039/17,
 2. Razem odkrywamy – klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 - RPZP.08.05.00-32-K040/17,
 3. I my możemy i potrafimy – Szkoła Podstawowa w Mostkowie - RPZP.08.05.00-32-K041/17,
 4. Chcę być lepszy – droga do dojrzałości – klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 - RPZP.08.05.00-32-K042/17,
 5. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 4 - RPZP.08.05.00-32-K043/17.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów szkół.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

pg

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

 1. Chcemy lepiej, chcemy więcej – Szkoła Podstawowa nr 1 – RPZP.08.05.00-32-K039/17,
 2. Razem odkrywamy – klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 - RPZP.08.05.00-32-K040/17,
 3. I my możemy i potrafimy – Szkoła Podstawowa w Mostkowie - RPZP.08.05.00-32-K041/17,
 4. Chcę być lepszy – droga do dojrzałości – klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 - RPZP.08.05.00-32-K042/17,
 5. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 4 - RPZP.08.05.00-32-K043/17.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów szkół.

 

Projekt 1

 

Projekt 1 - plansza informacyjna

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ramach realizowanego projektu Chcemy lepiej chcemy więcej oferujemy:
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przyrody – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 3 grupy po 8 godzin na grupę, łącznie 36 uczniów,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 7, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 35,
 • zajęcia wyrównujące z przyrody – liczba grup 7, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 35,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 7 grup po 8 godzin, łącznie 70 uczniów,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • wycieczkę do Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,
 • zakup sprzętu: rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne, monitor multimedialny, tablice edukacyjne, tablice przestrzenne (korkowe) WW, galeria drzew, galeria drzew WW,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających dla każdej osoby,
 • utworzenie pracowni przyrodniczej.

 

Wartość projektu: 215 005,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 182 754,25 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pana Mariusza Sieniawskiego - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna 12, tel. 957461730.

 

Projekt 2

 

Projekt 2 - plansza informacyjna

 

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w ramach realizowanego projektu Razem odkrywamy oferujemy:
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK – liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 22,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 10,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – 1 grupa, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu IT z programowaniem – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 30,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 25 h, liczba uczniów 51,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - geografia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka – fizyka – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - biologia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - chemia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 • zajęcia wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 32,
 • zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia logopedyczne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 3,
 • warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem – liczba godzin 30 h,
 • warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całkowitym zaburzeniem rozwojowym – liczba godzin 30 h,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 29 grup po 6 godzin na grupę, łącznie 222 uczniów,
 • zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 • zakup egzaminów zewnętrznych,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet oraz rzutnik,
 • transport dla uczestników projektu,
 • maratony matematyczno – przyrodnicze dla 123 osób – dwudniowy pobyt,
 • wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 215 840,98 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 183 464,83 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pani Grażyny Dokurno – nauczyciela klas Publicznego Gimnazjum nr 2 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

Projekt 3

 

Projekt 3 - plansza informacyjna

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ramach realizowanego projektu I my możemy i potrafimy oferujemy:
 • szkolenia dla nauczycieli z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce - liczba godzin 40 h, liczba nauczycieli 6,
 • szkolenia dla nauczycieli wykorzystania metod eksperymentu w edukacji - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 2,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – 1 grupa, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 16,
 • zajęcia rozwijające z przyrody – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia wyrównujące z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 9,
 • zajęcia wyrównujące z przyrody – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia terapii pedagogicznej – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 5,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 1 grupa, liczba godzin 30 h, liczba uczniów 3,
 • socjoterapia – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 5,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 15 grup po 6 godzin na grupę, łącznie 90 uczniów,
 • zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 • zakup egzaminów zewnętrznych,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • transport dla uczestników projektu,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik, laptop,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • doposażenie stanowiące wkład własny gminy,
 • wyposażenie pracowni przyrodniczej,
 • doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

Wartość projektu: 210 235,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 178 699,75 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pani Iwony Galbarczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie, tel. 957468122.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

Projekt 4

 Projekt 4 - plansza informacyjna

 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w ramach realizowanego projektu Chcę być lepszy – droga do dojrzałości oferujemy:
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK – liczba godzin 40 h, liczba nauczycieli 6,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 16,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 16,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia rozwijające z fizyki – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z biologii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z informatyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia rozwijające z chemii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z geografii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia wyrównujące z fizyki – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z biologii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z chemii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z geografii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 12,
 • zajęcia rewalidacyjne – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 20 grup po 8 godzin na grupę, łącznie 200 uczniów,
 • wynagrodzenie specjalisty realizującego szkolenia dla nauczycieli,
 • zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 • zakup egzaminów zewnętrznych,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik, tablety, program multimedialny,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby.

 

Wartość projektu: 213 205,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 181 224,67 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pana Zbigniewa Lewandowskiego – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10, tel. 957461433.

 

 

Projekt 5

 

Projekt 5 - plansza informacyjna

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w ramach realizowanego projektu Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu oferujemy:
 • szkolenia dla nauczycieli z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce - liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 8,
 • szkolenia dla nauczycieli z rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli wykorzystania metod eksperymentu w edukacji - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 5, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 30,
 • zajęcia rozwijające z przyrody – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 48,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia terapii pedagogicznej – liczba grup 6, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 11,
 • zajęcia z komunikacji społecznej – liczba grup 6, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 48,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • organizacja wycieczek dla wszystkich uczestników projektu,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik WW, laptop WW, Oprogramowanie NetSupport School wersja 11 PL WW, Oprogramowanie MS Office Standard 2010/2013 dla Szkół WW, urządzenie wielofunkcyjne WW, telewizor, wizualizer, Sentences plansza WW, DUO Pronouns plansza WW, Duo Time and Seasons plansza WW,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • utworzenie centrum biblioteczno – multimedialnego,
 • utworzenie pracowni przyrodniczej,
 • doposażenie szkoły.

 

Wartość projektu: 448 081,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 380 868,85 zł
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:
Pani Elżbiety Trautman – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.