ul. M.Konopnickiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Budowa drogi w ul. M. Konopnickiej”

 

 DOFINANSOWANIE:   241 289,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 482 578,42 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej sieci dróg sieci w obrębie "osiedla Górny Taras" w Barlinku, co będzie miało znaczące oddziaływanie na poprawę dostępności komunikacyjnej ważnych dla społeczności lokalnej terenów mieszkalno-usługowych, odciążając ruch i poprawiając jego płynność na sąsiednich głównych drogach. W konsekwencji będzie to miało przełożenie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na tych terenach.

EFEKT PROJEKTU:

Wybudowano w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Barlinku 170 m drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2m. Droga posiada oznakowanie poziome i pionowe drogi w elementy bezpieczeństwa ruchu. Droga została włączona do dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi : drogą gminną  ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz drogą powiatową ul. Szosową. Powstały dwa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w ul. Szosowej. Droga posiada oświetlenie uliczne z 6 punktami świetlnymi oraz odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej.

HARMONOGRAM PROJEKTU:  IX 2019 - VII 2020

Droga Dzikowo-Pustać

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Przebudowa drogi gminnej  Dzikowo-Pustać w gminie Barlinek”

 

DOFINANSOWANIE:   241 289,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 482 578,42 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Barlinek poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 750011Z Pustać  -droga powiatowa nr 2156Z (Dzikowo) i tym samym polepszenie dostępu komunikacyjnego wsi Pustać i dalej wsi Podgórze do drogi wojewódzkiej 156  Lipiany - Barlinek. Szczegółowy cel zakłada poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na drodze Dzikowo - Pustać w Gminie Barlinek oraz dostępności komunikacyjnej wsi Pustać z siecią dróg lokalnych. Założeniem inwestycji było lepsze połączenie wsi Pustać z miejscowością Dzikowo, w którym znajduje się rada solecka Sołectwa Dzikowo, świetlica wiejska, boisko sportowe oraz kościół oraz zapewnienie mieszkańcom Pustaci i Podgórza odpowiednich warunków komunikacyjnych do pracy, usług, sklepów, szkół, instytucji publicznych, kultury. Przebudowa drogi może przyczynić się również do rozwoju działalności agroturystycznej na terenie wsi, które posiadają znaczący potencjał przyrodniczo-krajobrazowy.

EFEKT PROJEKTU:

W ramach zadania przebudowano 2,06 km odcinka drogi gminnej nr 750011Z Podgórze-Pustać-droga powiatowa nr 2156Z(Dzikowo) oraz przebudowano jej włączenie do drogi powiatowej nr 2156.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:  X 2019 - VII 2020

ul. Chopina

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Budowa oraz przebudowa ul. Chopina w Barlinku”

 

 DOFINANSOWANIE: 1 309 251 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 182 085 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej w ramach obszaru „Zydlung” i „Górny Taras" w Barlinku. Jest to kolejny etap realizowanego sukcesywnie przez Gminę Barlinek zadania pn. „Uzbrojenie terenów osiedla Górny Taras” oraz poprawy infrastruktury drogowej w obszarze „Zydlung”.  Projekt wpłynie na poprawę dostępu i bezpieczeństwa użytkowników Szkoły Podstawowej nr 4  i Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz infrastruktury sportowej (kompleksu boisk sportowych, hali sportowej) oraz mieszkańców budynków bezpośrednio położonych przy ul. Chopina, jak również zlokalizowanych na terenach sąsiadujących, a także pracowników i klientów znajdujących się w okolicy firm usługowych i handlowych.

 

EFEKT PROJEKTU:

Bezpośrednim efektem projektu będzie przebudowana droga  ul. Chopina na odcinku ok. 570m:  dwujezdniowa droga o szerokości 5 - 5,5m z chodnikami po obu stronach jezdni,  skrzyżowanie z ul. Moniuszki w formie minironda z wyspą azylu dla pieszych przed rondem, włączenie do drogi powiatowej ul. Szosowa; trzy progi zwalniające liniowe w formie wyniesionych przejść dla pieszych zapewniających lokalne ograniczenie prędkości, 25 stanowisk postojowych równoległych i prostopadłych dla samochodów, odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome drogi.  

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:  VIII 2020 - VI 2021