Projekt 1

29.04.2020r.

Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach Gminy Barlinek w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:                                                                                                                                      

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanych jest w Gminie Barlinek projekt grantowy pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt 2

16.07.2020r.

Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach Gminy Barlinek w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                                                                        

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanych jest  w Gminie Barlinek projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt 3

25.02.2022r.

Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 

                Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –„Granty PPGR”

 

                Wniosek Gminy Barlinek złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” został pozytywnie oceniony i zgodnie z opublikowaną listą gmin wybranych do finansowania, przyznano grant w wysokości 828 100,00 złotych, który zostanie przeznaczony na zakup laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

                Obecnie Gmina Barlinek oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu podpisanej umowy, Gmina Barlinek rozpocznie procedurę wyboru dostawcy sprzętu komputerowego wskazanego we wniosku, zgodnie z procedurami postępowań o udzielenie zamówień publicznych (ustawą Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z założeniami konkursu grantowego Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

                Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

                Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

 

 

Projekt 4

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Gmina Barlinek pozyskała grant w wysokości 576.600 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

 

Gmina Barlinek  podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze 527/1/2021.

W ramach przyznanego grantu w wysokości 576.600 zł tj. 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu, po opracowaniu diagnozy cyberbezpieczeństwa, zrealizowane zostaną następujące zadania, mające na celu podniesienie poziomu cyfryzacji w Gminie Barlinek:

- zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego dla Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz dla Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku i Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku,

- wdrożenie Gminnego Portalu Podatkowego, dającego mieszkańcom możliwość przeglądania należności i zobowiązań podatkowych, komunikacji i płatności online,

- zakup stacji roboczych,

- modernizacja sieci komputerowej,

- zakup skanera i plotera oraz oprogramowania przeznaczonego do kompleksowej cyfrowej obsługi map,

- zakup sprzętu oraz oprogramowania do wideokonferencji,

- szkolenia dla urzędników, w tym w  zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Celem grantu są działania, które służą zwiększeniu zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy zdalnej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

V Rozwój cyfrowy JST - REACT-EU-Centrum Projektów Polska Cyfrowa –Portal Gov.pl