Szanowni Państwo,

informuję, że Gmina Barlinek uzyskała wsparcie finansowe na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA (dalej: projekt) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Program realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Gmina Barlinek realizuję zadanie polegające na wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1 - 3 oraz 7 - 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Zakres rzeczowo-finansowy działań, na który Gmina Barlinek uzyskała Grant, określony został szczegółowo we Wniosku złożonym przez gminę we wrześniu br. Wniosek o powierzenie Grantu został sporządzony na podstawie zapotrzebowań złożonych przez poszczególne placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Barlinek i Żłobek Miejski.

         Placówki gminne realizują grant zgodnie z warunkami umowy i zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym określonym przez poszczególne jednostki w złożonych wcześniej wnioskach.

            Zgodnie z Umową nr 114/2020 zawartą w dniu 04 listopada 2020 r. Gmina Barlinek na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 230 956,00 zł, w tym:

dotacja bieżąca:

1)  ze środków UE 196 312,60 zł, co stanowi 85% kwoty grantu;

2)  ze środków budżetu państwa 34 643,40  zł, co stanowi 15% kwoty grantu. 

Termin realizacji działań objętych umową ustalono od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.