Logosy dofiansowania

Flaga i godło Polski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

 

Tytuł projektu: Budowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu

 

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 713 821,20 zł

Wysokość dofinansowania: 458 172,77 zł w tym:

  • ze środków EFRR:  387.684,65 zł

  • ze środków budżetu państwa: 70.488,12 zł

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi Strąpie

 

Zakres rzeczowy projektu:

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Strąpie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem. Do budynku świetlicy będzie prowadził indywidualny zjazd z drogi gminnej. Budynek będzie wyposażony w instalację ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalację  oświetleniową oraz gniazdkową. Instalacja wodna i elektryczna zostaną włączone do

sieci miejskiej, a kanalizacji sanitarnej do szczelnego, ekologicznego zbiornika. Teren zostanie ogrodzony. Na terenie nieruchomości wykonane zostaną nasadzenia i trawniki. Ponadto na terenie nieruchomości zaplanowano 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Budynek świetlicy wyposażony zostanie w meble i sprzęt niezbędne do jej funkcjonowania.

 

Rezultaty projektu:

- stworzenie zaplecza lokalowego do prowadzenia aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji społecznej mieszkańców wsi Strąpie,
- stworzenie warunków do rozwoju społeczno-kulturowego mieszkańców wsi Strąpie,
- poprawa estetyki przestrzeni publicznej we wsi Strąpie, poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023