Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak na terenie województwa zachodniopomorskiego projektu pn. „Fachowiec potrzebny od zaraz – II edycja” poniżej przedstawiamy szczegółowe dane:

Projekty realizowany jest na terenie całego woj. Zachodniopomorskiego w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głownie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się̨ w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Projekt kierowany jest do 48 kobiet i 32 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej oraz skierowany jest bezpośrednio do osób, które:

 •  znajdują̨ się̨ w przedziale wiekowym 30 lat i więcej
 •  zamieszkują̨ na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 •  pozostają̨ bez zatrudnienia (są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy),
 •  nie kształcą̨ się̨ (nie uczestniczą̨ w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 •  nie szkolą̨ się̨ (nie uczestniczą̨ w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, ciągu ostatnich 4 tyg.).
 •  są̨ osobami ,,ubogimi pracującymi’’, których zarobki nie przekraczają̨ płacy minimalnej lub osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę̨, nie przekraczają̨ kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg inwestycji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 •  są̨ osobami pracującymi, zatrudnionymi w ramach umowy krótkoterminowej, która wskazuje zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, na czas określony lub która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż̇ 6 miesięcy lub są zatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej.
 •  znajdują̨ się̨ w trudnej sytuacji na rynku pracy: mają 50 lat i więcej; są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2018r. poz. 511) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882, z późn. zm.); są kobietami; posiadają̨ niskie kwalifikacje, ich wykształcenie jest na poziomie nie wyższym niż̇ ponadgimnazjalne (ISCED 3)
 •  są̨ osobą odchodzącą z rolnictwa i ich rodziną, która podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, kwalifikacji zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia osób znajdujących się̨ w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt ,,Fachowiec potrzebny od zaraz – II edycja’’ wspiera również̇ ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, odchodzących z rolnictwa. Założony cel zostanie zrealizowany poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji, realizację stażu zawodowego oraz przedstawienie oferty pracy/awansu w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2022 r.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych;
 2. Poradnictwa lub pośrednictwa pracy;
 3. Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy;
 4. Staży zawodowych, prowadzących do zdobycia zatrudnienia (stypendium stażowe około 1400 zł netto).

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 2. Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego wymiaru godzin;
 3. Zwrot kosztów dojazdu;
 4. Pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną̨ dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się̨ egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Z poważaniem,

Milena Cicha
Specjalista ds. projektów szkoleniowych
 
Phone: +48 789 444 988
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Innowacyjnego Biznesu
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
NIP: 955-207-61-93, REGON: 320958296 
www.cib.com.pl/