Dnia 11.07.2024

Urząd Stanu Cywilnego będzie

nieczynny od godz 9:00 do godz 14:00

szkolenia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie 

 

W dniu 05 lipca 2024 r. Burmistrz Barlinka Bernarda Lewandowska podpisała z firmą Rebudrog  z siedzibą w Rębuszu umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie”.

 

W ramach umowy z wykonawcą przewidziano wykonanie następujących elementów:

 1. przebudowa drogi obejmującej działki o numerach: 19, 105/1, 106/3, 107/1, 109/1, 114/1, 113/1, 39/12, 39/15, 39/11, 39/17, 116/1, 118/7, 118/9, 120/1, 121/10, 122/3, 122/5, 151/11, 39/14, 39/13, 51, 53/55 obręb Mostkowo na odcinku ok. 620 metrów o szerokości od 5,5 do 6,0 m,
 2. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
 3. jednostronny chodnik z kostki betonowej,
 4. siedem miejsc postojowych dla samochodów osobowych o szerokości 2,50 m i długości 6,00m w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej (nawierzchnia ażurowa z kostki betonowej),
 5. wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę i remont istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wymianę istniejących rur i studni na nowe,
 6. zjazdy na posesje z kostki betonowej o szerokości dostosowanej do istniejących bram,

Dokumentację projektową dla zadania opracowało Przedsiębiorstwo projektowo usługowe „A system” z Gorzowa Wielkopolskiego. Za nadzór inwestorski odpowiedzialny będzie Mirosław Byczkowski z Baczyny.

 

Koszt przyjętej oferty to 3 129 854,00 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest na lipiec 2025 r. Zadanie jest realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł co stanowi około 63,90 % wartości umowy na roboty budowlane.

 

+ załącznik graficzny – projekt zagospodarowania drogi

 

miniaturka

 

Konkurs "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" edycja 2024

 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert  w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2024 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W ramach konkursu wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

 

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

 

MODUŁ III: WSPARCIE POZAINSTYTUCJONALNE – ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE

Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.

 

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2024 (ogłoszenie konkursu i załączniki).

miniaturka

Burmistrz Barlinka ogłasza konkurs na opracowanie zagospodarowania terenu
przy zabytkowym kąpielisku miejskim w Barlinku  

Konkurs zaadresowany jest do profesjonalistów jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką konkursu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu czyli rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego otoczenia kompleksu kąpieliska miejskiego w Barlinku. Zagospodarowanie tego terenu ma zwiększyć turystyczną atrakcyjność gminy i przyczynić się do jej rozwoju. Dla przedmiotowej lokalizacji Organizator spodziewa się współczesnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem istniejącego kontekstu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych, nawiązujących do aktualnego charakteru miejsca. W pracy konkursowej winien zostać uwzględniony zarówno charakter przedsięwzięcia jak i wpasowanie się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz.

Zadaniem uczestników jest wykonanie i przedstawienie idei zagospodarowania przedmiotowego terenu w formie graficznej i opisowej. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych pomysłów koncepcji zagospodarowania terenu, które mają pomóc w określeniu podstawy do dalszych prac projektowych związanych z tym terenem. Zakłada się, że prace konkursowe będą istotnym elementem dalszej dyskusji i wytycznymi do przyszłych opracowań, służących realizacji inwestycji na przedmiotowym terenie. Na podstawie rozwiązań zawartych w koncepcji wypracowanych na etapie konkursu zostanie opracowana pełna dokumentacja na zagospodarowanie przedmiotowego terenu.

Najważniejsze terminy:

 1. Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Zamawiającego - 05 lipca 2024 r.
 2. Termin składania pytań dotyczących konkursu - 31 sierpnia 2024 r.
 3. Termin składania prac konkursowych 27 września 2024 r., do godz. 15.00.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu: do 11 października 2024 r.

Za wykonanie najlepszych prac konkursowych przewiduje się następujące nagrody pieniężne:

 1. pierwszą nagrodę w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto;
 2. drugą nagrodę w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych brutto;
 3. trzecią nagrodę w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto.

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie konkursu:

REGULAMIN KONKURSU