Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku, kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie Gminy Barlinek przeprowadzona zostanie od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 7 lipca 2023 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Myśliborzu przeznaczona dla osób z terenu Gminy Barlinek będzie zlokalizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w  2004 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik  farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
  w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego:
  • trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje,


Załącznik:
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku

Dnia 28 marca 2023 roku sześciolatki z Niepublicznego Przedszkola Językowego „W Wiśniowym Sadzie”, w dziesięcioosobowej grupie „Babie Lato” pod opieką pań M. Michałko, M. Stypik oraz K. Pawuli-Małychy odwiedziły Urząd Miejski w Barlinku.

Przedszkolaki spotkały się w sali konferencyjnej z Burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim. Podczas "wizytacji" w Urzędzie Miejskim dzieci chętnie odpowiadały na pytania Burmistrza dotyczące Gminy Barlinek, miejskich tradycji i naszego kraju. Z pomocą wskazówek Pana Burmistrza opowiedziały o herbie Barlinka i symbolach narodowych. W międzyczasie dzieci zostały poczęstowane cukierkami, by następnie wraz z Burmistrzem przejść do jego gabinetu, gdzie dowiedziały się o pracy i obowiązkach Burmistrza.

Na zakończenie wizyty, dzieci odwiedziły także Zastępcę Burmistrza - Krzysztofa Paszka, który przyjął je w swoim gabinecie. By upamiętnić miły pobyt przedszkolaków w Urzędzie, zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zachęca do wzięcia udziału w dobrowolnych badaniach dotyczących problemów w środowisku lokalnym mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, nie należy podawać imienia ani nazwiska.
Link do ankiety:

Starosta Myśliborski zawiadamia, że zgodnie z art. 110a ust. l ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 pkt 1 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04.12.2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, wiosną 2023 r. rozpoczną się obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, metodą wizji w terenie, na obszarze gminy Barlinek.

Udział właściciela nieruchomości, która położona jest na ww. terenach, w przeprowadzanych czynnościach nie jest wymagany przepisami prawa - żaden akt prawny nie przewiduje konieczności udziału właściciela nieruchomości.

Jednakże Starosta Myśliborski zwraca się z prośbą o umożliwienie pracownikom tut. organu wstępu na nieruchomości położone na ww. terenach i przeprowadzenie obserwacji. Osoby te działają w imieniu Starosty Myśliborskiego w oparciu o udzielone pisemne upoważnienia oraz posiadają legitymację służbową ze zdjęciem.

Wioletta
Agnieszka
Waliłko

Załącznik: ZAWIADOMIENIE oprowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Barlinek

 

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024 oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2020 – 2022 za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i Gminy Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2023 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z. o.o. w Barlinku i objecie udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada – budynek B.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację inwestycji pn.: Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów Etap I na długości ok. 0,25 km.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Lider pojezierzy oraz przystąpienia do stowarzyszenia.
 14. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Mariusz Maciejewski