Barlinek, 21.01.2022 r.

RGN.X.6151.2.2.2021

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych w obwodzie nr 269 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

 

          W przypadku gdy wystąpią niezależne od Koła Łowieckiego sytuacje (np. złe warunki atmosferyczne lub zbyt niska frekwencja) polowanie zbiorowe może zostać odwołane. W uzasadnionych przypadkach władze Koła mogą zarządzić zorganizowane dodatkowych polowań zbiorowych, nieujętych w poniższym planie. Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z 30.09.2020 r.) w polowaniu mogą brać udział także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli spełniają warunki opisane w powyższym artykule. Tydzień przed zaplanowanym polowaniem zbiorowym dla myśliwych zagranicznych zostanie zamknięta część lub cały obwód łowiecki.

          Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− w BIP Gminy Barlinek− www.bip.barlinek.pl;

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.barlinek.pl;

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, II piętro.