W dniu 4 marca Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 28, 64-421 Kamionna, wybraną w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku”.

Teren objęty zagospodarowaniem znajduje się pomiędzy ulicami: Szewską, Niepodległości, Sądową i Rynek. Jest to teren dawnego parku, obecnie zaniedbany i zniszczony. Projekt został opracowany przy założeniu zachowania cennego drzewostanu oddzielającego plac od ul. Niepodległości. Prace projektowe poprzedzone zostały ekspertyzą dendrologiczną, co pozwoliło  ograniczyć wycinkę drzew do  absolutnego minimum, to jest do drzew martwych i chorych w liczbie 7 szt. Wycinki dokonano w grudniu 2021 r.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przygotowanie terenu budowy wraz z rozbiórką istniejących utwardzeń,
  • budowę fontanny typu „mokry chodnik” wraz z przyłączem wodnym,
  • montaż oświetlenia parkowego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia parku i zasilenia fontanny,
  • wykonanie ciągów komunikacyjnych i utwardzeń,
  • wykonanie nowych nasadzeń, w tym zastępczych za usunięte drzewa,
  • dostawa i montaż małej architektury.

Koszt zadania to 1.038.120,00 zł brutto. Termin wykonania – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autorem projektu jest mgr inż. arch. Maciej Krasowski.

Nadzór inwestorski prowadzić będzie firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr. Inż. Witold Krasowski.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.