Dniu 20 kwietnia br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z przedstawicielami organizacji senioralnych, działających na terenie Gminy Barlinek. Celem spotkania było omówienie zasad wyboru do Barlineckiej Rady Seniorów II kadencji.

  Pierwsza kadencja Barlineckiej Rady Seniorów trwała 2 lata i zakończyła się 25.04.2020 r., jednak z powodu stanu epidemiologicznego wybory do II kadencji Barlineckiej Rady Seniorów zostały odłożone i przeprowadzone zostaną 10 maja br.

  Termin naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów II kadencji, kandydatów do Komisji Wyborczej Barlinecka Rada Seniorów oraz uczestników Walnego Zebrania określone zostały w Zarządzeniu Nr 52/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

   W swoim założeniu Rada jest miejscem, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Naszej Gminie i które stwarza możliwość dialogu oraz redagowania wspólnej wizji rozwoju oferty senioralnej w gminie. W swoich założeniach kompetencje Barlineckiej Rady  Seniorów skupiają się wokół:

 • Opiniowania projektów  aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  problemów  ludzi starszych;
 • Inicjowania działań na rzecz seniorów;
 • Konsultowania i ustalania priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów;
 • Wydawania opinii i formułowania wniosków w sprawach dotyczących seniorów;
 • Informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
 • Podejmowania działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;
 • Dążenia do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • Inicjowania działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Barlinek oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
 • Budowania pozytywnego wizerunku seniorów;
 • Upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Zapraszamy organizacje senioralne do zgłaszania swoich przedstawicieli do pracy w Barlineckiej Radzie Seniorów II kadencji. Terminy naboru kandydatów i wzory druków zgłoszenia zostały określone w ww. zarządzeniu.