DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W dniu 19 lipca 2022r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą „SANBUD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Najmrodzka z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Celnej 21, wybraną w trybie podstawowym w trybie art. 275 ustawy Prawo zamówień  publicznych, na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami PS4 i PS5 w miejscowości Strąpie oraz rurociągu przesyłowego do oczyszczalni w miejscowości Dziedzice. Łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej dla tej części zadania wynosi 4.144mb. W tamach tej części zadania wykonanych zostanie 37 odejść bocznych umożliwiających podłączenie się użytkowników indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strąpie.
  2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią PS3 w miejscowości Nowa Dziedzina oraz budowa odcinka kanalizacji tłocznej. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla tej części zadania wynosi 1.392mb. W ramach tej części zadania wykonanych zostanie 7 odejść bocznych umożliwiających podłączenie się użytkowników indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Dziedzina.
  3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dziedzice wraz z przepompowniami PS1 i PS2. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla tej części zadania wynosi 2.368mb. W tamach tej części zadania wykonanych zostanie 51 odejść bocznych umożliwiających podłączenie się użytkowników indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziedzice.

Koszt zadania wyniesie 9.520.000 zł brutto.

Umowny termin wykonania to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy – zakończenie realizacji zadania planowane jest na połowę września 2023r.

Na realizację tego zadania Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.982.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi ok. 73% wartości zadania.

Autorem dokumentacji projektowej jest firma SAN-Technika Jolanta Skowron.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania powierzony został Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu „Płonia” Sp. z o.o.