Barlinek, 17 sierpnia 2022 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

 

Burmistrz Barlinka informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek.

 

Wnioski w sprawie przedmiotowego świadczenia będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 9 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Ośrodka lub za pomocą kanału ePUAP na adres: /zarebskahe/SkrytkaESP.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  w formie papierowej będzie możliwy do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nie jest wymagane dołączenie do wniosku kopii złożonej deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Ważne:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane

będą do dnia 30.11.2022 r.

 

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.