OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1100

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9,

odbędzie się

LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie  wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja nt. oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 4. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 5. Informacja nt. bezpieczeństwa p.poż. w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2022-2034.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barlinek na rok szkolny 2022/2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy         zawodowego.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej w Barlinku.
 12. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. (Krzynka)
 13. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. (Dzikówko)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII.
 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

         w Barlinku

 

         Mariusz Józef Maciejewski