OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2019-2023 za rok 2021.
 4. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 5. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK Płonia Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o.
 6. Informacja odnośnie opieki zdrowotnej w Gminie Barlinek przez wszystkie podmioty lecznicze.
 7. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2022 r.
 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2022-2034
  w I półroczu 2022 roku.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2022 – 2034.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  w Żłobku Miejskim w Barlinku.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie –
  dz. Nr 387/12.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie -
  dz. Nr 323/9.
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej w Moczkowie -
  dz. Nr 303/20.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Ożarze –
  dz. Nr 213/10.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
  w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek.
 21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Stanisława Moniuszki w Barlinku do kategorii drogi publicznej gminnej.
 22. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie sesji.

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski