Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że realizatorem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2127) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek.

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku elektrycznego:

  1. Dodatek elektryczny otrzymają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne,
  2. Gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina. Liczba osób w rodzinie oraz ich dochody nie mają znaczenia prawnego.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy:

  1. główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną,  i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.,
  2. lub główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) po dniu 11 sierpnia 2022 r. po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny przysługuje:

  1. w wysokości 1 000,00 zł, w przypadku zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. w tym samym miejscu zamieszkania poniżej 5 KWh,
  2. w wysokości 1 500,00 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. w tym samym miejscu zamieszkania powyżej 5 KWh. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (np. instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, pompy ciepła o zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW ),
  2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692 ze zm.),
  3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  4. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dotyczącym niektórych źródeł ciepła np. drewno kawałkowe, pelet drzewny, kocioł olejowy, skroplony gaz LPG.

Od dnia 1 grudnia 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku w formie papierowej będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub ze strony internetowej www.ops-barlinek.pl.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski w sprawie przedmiotowego świadczenia będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej 29, 74-320 Barlinek, pokój nr 2 i 8, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Ośrodka lub za pomocą kanału ePUAP na adres: /zarebskahe/SkrytkaESP (wypełniony wniosek należy załączyć do wiadomości). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostaną bez rozpoznania. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie Ośrodka. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.