Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc. Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku

 

W dniu 13 stycznia 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Maldrobud Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Myśliborzu umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc. Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku”.

 

W ramach umowy z wykonawcą przebudowane zostaną poniższe fragmenty dróg i ulic:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 – w zakresie jezdni oraz dróg wojewódzkich,
 • przebudowa drogi gminnej - ul. Pełczyckiej w zakresie ciągu jezdno – pieszego, z zakazem wjazdu samochodom ciężarowym,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie drogi rowerowej oraz wyspy spowalniającej ruch,
 • przebudowa istniejącej drogi rowerowej w pasie drogowym – na trasie Barlinek – Pełczyce,
 • budowa miejsc postojowych, utwardzenie dojścia do nich wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty rowerowe na działce nr 32/3.

oraz wykonane zostaną następujące prace:

 • dokonanie przycięć i wycinek istniejących gałęzi drzew i krzewów w celu uzyskania wymaganej skrajni,
 • dokonanie przycięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na istniejących skarpach,
 • wykonanie balustrad zabezpieczających,
 • wykonanie elementów spowalniających ruch (np. progi zwalniające, wyniesione skrzyżowanie),
 • wyprofilowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem,
 • zapewnienie powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych w tereny chłonno-odprowadzające.

Łącznie wybudowana ścieżka rowerowa będzie miała długość ok. 1200 metrów.

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma RAMIKO z Jenina.

Równolegle z realizacją powyższej inwestycji prowadzone będą prace polegające na wykonaniu budowy dwóch punktów oświetleniowych na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na ul. Pełczyckiej. Doświetlona zostanie również wybudowana wyspa na drodze wojewódzkiej nr 151. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na ten zakres prac.

 

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 3 984 321,29 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano jedenaście miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest na grudzień 2023 r.

Powyższe zadanie realizowane jest  w ramach projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.” Wysokość dofinansowania tego etapu zadania to ok. 675 000,00 złotych.

Celem niniejszego zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz przede wszystkim polepszenie bezpieczeństwa ruchu dla rowerzystów.

 

Powyższy odcinek jest ostatnim na terenie Gminy Barlinek fragmentem budowanym w ramach programu pn. Budowa sieci tras rowerowych pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich.

Załączniki:
1) Plan sytuacyjny I
2) Plan sytuacyjny II