OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024 oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2020 – 2022 za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i Gminy Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2023 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z. o.o. w Barlinku i objecie udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada – budynek B.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację inwestycji pn.: Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów Etap I na długości ok. 0,25 km.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Lider pojezierzy oraz przystąpienia do stowarzyszenia.
 14. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Mariusz Maciejewski