OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 1200

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie za rok 2022.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Barlinek za 2022 rok.

 5. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek uwzględniając ewidencję, inwentaryzację i określenie stanu technicznego tych dróg.

 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Barlinek za 2022 rok.

 7. Informacja na temat działalności sołectw w Gminie Barlinek.

 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030”.

 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.

 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.

 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Barlineckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

 12. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu Za zasługi dla Barlinka.

 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.

 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 17. Sprawy różne.

 18. Zakończenie sesji.

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Mariusz Maciejewski