OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 1200  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 4. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 5. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż. w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Polana Lecha, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o. w Barlinku i objęcia udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada - budynek B.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 20116 r. - Prawo oświatowe.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 - 2037.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Nowogrodek Pomorski.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego łączących Gminę Nowogródek Pomorski z Gminą Barlinek.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski