RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się
LXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2019-2023 za rok 2022.
 4. Ocena działalności spółki z udziałem Gminy Barlinek tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki
  z o.o. w Barlinku w zakresie utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni i lasów komunalnych, zarządzania cmentarzami komunalnymi.
 5. Informacja z działalności spółek: PGK sp.z o.o.,BTBS sp.z o.o.,PWK Płonia sp.z o.o.,Szpital Barlinek sp. z o.o.
 6. Informacja odnośnie opieki zdrowotnej w Gminie Barlinek przez podmioty lecznicze.
 7. Informacja z działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi miejskiemu w Barlinku.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek. (Parafia pw. Chrystusa Króla w Jesionowie).
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek.(Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Mostkowie).
 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu Za zasługi dla Barlinka.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

                Mariusz Józef Maciejewski