Burmistrz Barlinka w dniu 4 grudnia 2023 r. podpisał z Wykonawcą firmą  Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c. ul. Gorzowska nr 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie, dwie umowy: na remont ulic Kombatantów i ulicy Wylotowej w ramach dwóch zadań pn.: „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku” oraz „Remont ulicy Wylotowej w Barlinku”

W zakresie zdania „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”, prace dotyczyć będą remontu drogi na odcinku o długości 410 m w ciągu ul. Kombatantów od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Widok oraz przyległych zjazdów i chodnika w obrębie przejścia dla pieszych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego jezdni.

Prace budowlane obejmować będą:

  1. w zakresie remontu jezdni:

- frezowanie istniejącej nawierzchni (częściowe) bez naruszania istniejącej podbudowy betonowej;

- po wykonaniu frezowania wypełnienie szczelin specjalistyczną masą zalewową;

-  ułożenie na całej powierzchni siatki szklano-węglowej;

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W (KR3-4);

- wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 4cm (KR3-4);

- na odcinkach, na których różnica pomiędzy poziomem istniejącego krawężnika a projektowanej jezdni jest mniejsza niż 6 cm zaprojektowano wymianę krawężnika. Zaprojektowano krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem usytuowany 6 cm powyżej poziomu jezdni;

  1. wykonanie zjazdów;
  2. przebudowa fragmentów chodników;

Koszt zadania to ok. 732.575,45 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 370.188,02 zł

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kwartał 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest ”PROFILTM’ Biuro Usługowo-Projektowe Projektowanie i Nadzory w zakresie budownictwa Drogowego mgr inż. Tomasz Marczewski.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Mirosław Byczkowski.

Natomiast, w zakresie zadania „Remont ulicy Wylotowej w Barlinku”, przewidziany jest remont drogi gminnej znajdującej się na dz. ewid. nr 198.

Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:

  1. remont nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 4cm na odcinku 84m + 3mb w ul. Są
  2. w zakresie połączenia z ul. Rynek i Sądowej:

- przełożenie części kostki kamiennej z regulacja wpustów i pokryw studni kanalizacyjnej

- wykonanie pomiędzy nawierzchnią z kostki a nawierzchnią z BA opornika kamiennego wtopionego

Koszt zadania to ok. 135.487,10 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50.943,95 zł

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na II kwartał 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest ”Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Grzegorz Salamandra.