W dniu 06 grudnia 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą K&M Michał Goliszek  z siedzibą w Raduniu umowę na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku”.

 

W ramach umowy z wykonawcą przewidziano wykonanie następujących elementów:

  • 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych,
  • jezdnie manewrowe o szerokościach 5,0 m z kostki betonowej typu starobruk o grubości 8 cm,
  • ciągi piesze (chodniki) o szerokościach min. 2,0 m z kostki betonowej typu starobruk o grubości 6 cm lub 8 cm,
  • budowa nowego zjazdu publicznego z ul. Różanej i przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Niepodległości o parametrach: szerokość 5,0 m, łuki R=5,0 m,
  • wykonanie reprezentacyjnego placu przy budynku Urzędu Miejskiego z elementami małej architektury (m. in. wiaty śmietnikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice) oraz zielenią ozdobną,
  • przebudowa istniejących schodów do budynku Urzędu Miejskiego wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie nowych schodów i pochylni z elementów kamiennych i metalowymi poręczami,
  • rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i garaży kolidujących z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
  • usunięcie kolidujących z przedsięwzięciem drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zagospodarowaniem terenu,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa nowej linii oświetlenia ulicznego, system monitoringu, miejsce poboru energii.

 

Dokumentację projektową dla zadania opracowało Przedsiębiorstwo projektowo usługowe

„A system” z Gorzowa Wielkopolskiego. Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Fawal z Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 2 217 515,14 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest na grudzień 2024 r.

Zadanie jest realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do wysokości promesy w kwocie 1 980 000,00 zł, co stanowi około 89 % wartości umowy na roboty budowlane.

 

Załączniki graficzne: