W okresie od 15.11 do 23.11.2023 r. na zlecenie Gminy Barlinek firma „LEMITOR” Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia przeprowadziła pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza w  trzech punktach pomiarowych, znajdujących się w pobliżu firmy HaCon Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczone jest sprawozdanie z wykonanych badań wraz mapką lokalizacyjną.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem pomiarów imisji zanieczyszczeń nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych substancji w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR A-2023-12/004 IMISJA GAZÓW