OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 marca 2024 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

LXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej
  i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022 - 2024 oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i gminy Barlinek na lata 2011 - 2032.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2024 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski