OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.

3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

5. Przygotowanie Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.

6. Raport o stanie Gminy Barlinek za 2023 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2023 roku,

b) debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2023 roku,

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.

7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2023 rok:

a) rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2023 rok,

c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,

d) zapoznanie się z uchwałą Nr 50.2.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia.

e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok,

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,

g) dyskusja,

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok,

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 – 2038.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Barlinku.

12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Barlinek.

13. Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Barlinek za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
i ćwiczeniu.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju gminy Barlinek do roku 2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Barlinek.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej położonej w Okuniach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

18. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar – Strąpie – Dziedzice – II Etap”.

20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.

21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

22. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barlinku.

23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2024.

24. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.

25. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

26. Sprawy różne.

27. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Cezary Michalak