Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc polecił zawiesić w całym regionie działalność:

  • placówek wsparcia dziennego,
  • centrów i klubów integracji społecznej,
  • dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy,
  • warsztatów terapii zajęciowej.

Czasowe zawieszenie działalności potrwa od 12 do 25 marca. Podstawą wydania polecenia wojewody są przepisy specustawy dotyczącej zapobiegnia i zwalczania COVID-19*

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wojewoda wydał również zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie  województwa zachodniopomorskiego.

 

Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Polecenie wojewody zachodniopomorskiego.pdf

Zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego.pdf

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu apeluje

Ogranicz kontakty z Urzędem w związku z koronawirusem

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu apeluje o ograniczenie, do niezbędnego minimum osobistych wizyt w budynku Urzędu Skarbowego.

Wobec powyższego zachęca się do składania wniosków o wydanie zaświadczenia między innymi o wysokości dochodu czy też o wysokości zaległości podatkowych za pomocą profilu zaufanego lub za pośrednictwem poczty.

Należy mieć na uwadze, że podstawą wydania zaświadczenia potwierdzającego uzyskany dochód w danym roku podatkowym jest złożenie zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT-ZG w przypadku uzyskania dochodów poza terytorium naszego kraju), co należy uczynić, aby otrzymać zaświadczenie.

Zaświadczenie zostanie wydane w terminie ustawowym tj. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku a następnie przesłane na adres zamieszkania lub siedziby.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się telefonicznie pod nr: 95 747 7286 lub 957477288.