W dniu dzisiejszym tj. 04.12.2023 Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste będą czynne do godz. 14,45.  Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu jutrzejszym tj. 01.12.2023 Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste będą czynne do godz. 14,00.  Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z nastaniem okresu zimowego, a co się z tym nierozerwalnie wiąże okresu grzewczego zwracamy szczególną uwagę na dbanie o powietrze w naszym mieście. Przypominamy, że podstawowym paliwem stałym dopuszczonym do spalania w piecach domowych i co z tym związane ogrzewania mieszkań jest naturalne drewno, biomasa, pelet, węgiel lub koks.

Zapewnienie ciepła w domach nie może być związane z powodowaniem zagrożenia dla siebie i dla innych mieszkańców miasta – zagrożenia substancjami powstałymi w wyniku spalania materiałów do tego celu nie przeznaczonych, po prostu śmieci, plastików. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi, tj. spalarniami jest zabronione przez przepisy ustawy o odpadach. Za naruszanie tego zakazu grozi kara grzywny lub aresztu.

Co robić gdy sąsiad spala odpady? O uciążliwościach powodowanych przez spalanie śmieci i powodowanie zanieczyszczania powietrza, które utrudnia korzystanie z nieruchomości sąsiednich, właściwe jest zawiadamianie Policji, szczególnie w momencie zdarzenia. Istnieje również możliwość wniesienia do sądu tzw. skargi negatoryjnej w trybie art. 222§2 w związku z art. 144 ustawy Kodeks Cywilny, przeciwko osobie powodującej ww. uciążliwość, podając powód żądania – zaniechanie naruszeń i szkód. Jeżeli powstała już szkoda, możliwe jest też powództwo o odszkodowanie.

W wyniku spalania pojawia się dym. A jeśli pogoda jest deszczowa lub w czasie spalania bezwietrzna, ten dym „zawisa”, zostaje w miejscu, tworząc uciążliwość. Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem, powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący i rakotwórczy ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył, sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, jak: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w środowisku. Pomału, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba czy nerki, odkładają się    w tkance tłuszczowej, są przyczyną chorób nowotworowych, alergii, a także bardzo niekorzystnie wpływają na procesy rozrodcze, gdyż mogą powodować mutacje i uszkodzenia rozwijającego się płodu. Spalanie odpadów np. drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje służące do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, także popularnych „jednorazówek” czyli torebek plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków. Stężenie dioksyn w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3. Dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalinach ze spalarni odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 .

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z ustawą o odpadach, każdy, kto produkuje śmieci, zobowiązany jest do przekazywania ich do firmy świadczącej usługi wywozowe. Stawka opłat za tę usługę jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie od ilości śmieci. Zatem śmieci należy przekazywać firmie, a nie palić nimi w piecach.

Nie spalaj: tworzyw sztucznych, gumy, kartonów po napojach, opakowań po środkach ochrony roślin, tekstyliów, malowanego lub impregnowanego drewna, klejonej tektury.

Pamiętaj, że spalanie odpadów szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne, zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce.

Pamiętaj, że w gospodarstwach domowych można spalać tylko papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, drewno pochodzące z gospodarki leśnej (np. gałęziówka), korę, trociny, wióry i ścinki drewna, które muszą być suche.

 W dniu 28 listopada 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą TOM-BRUK Piotr Tomasiak z siedzibą w Pakości, umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)”.

Zawarta z wykonawcą umowa obejmuje realizację robót związanych m.in. z:

  • budową drogi gminnej wykonanej z kruszywa oraz płyt betonowych w śladzie kół
    o długości 994,24 m między drogą wojewódzką nr 156, a powiatową 2152Z,
  • wykonaniem chodnika dla pieszych o długości ok. 300 m i szerokości 2,00 m oraz zjazdów na przyległe do niego posesje,
  • przebudową oświetlenia.

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski z siedzibą w Chwalęcicach.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Mirosław Byczkowski z siedzibą
w miejscowości Baczyna.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 1.669.210,28 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy,
w związku z tym zakończenie robót planowane jest na listopad 2024 r.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w maksymalnej wysokości 63.63% wynagrodzenia Wykonawcy.

miniaturka

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy podczas Mikołajkowego Rajdu Nordic Walking.

Startujemy 2 grudnia o godz. 10.00 z Rynku Miejskiego w Barlinku.

Już tradycyjnie w programie spacer po Puszczy Barlineckiej z instruktorem Nordic Walking, wspólne ognisko z ciepłym poczęstunkiem oraz spotkanie z Mikołajem.

Na rajd obowiązują zapisy.

Więcej szczegółów na plakacie.

Zapraszamy!