miniaturka

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
4. Informacja o:

 • wydanych w 2022 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypłaconych w 2022 r. przez Gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5. Informacja o zgłoszonych w 2022 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038.
7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz innych użytkowników wieczystych.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z 22 października 2020 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia z o.o. w Barlinku na lata 2022 - 2024.
13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie - działka nr 327/13.
14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie - działka
nr 267/3.
15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego łączących Gminę Nowogródek Pomorski z Gminą Barlinek.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka - WOPR.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
22. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
23. Sprawy różne
24. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski                        

17 listopada br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barlinku, odbyła się uroczystość uhonorowania par małżeńskich, które w roku ubiegłym obchodziły Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział: Lidii Jermak kierownik USC w Barlinku, zastępca kierownika USC Paulina Marat, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak oraz zaproszeni goście.

Pary odnowiły swoją przysięgę małżeńską, którą złożyły pięćdziesiąt lat temu.

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy otrzymali również  pamiątki ufundowane przez Burmistrza Barlinka. Medale za  długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 • Bożena i Ryszard Kwieciszewscy
 • Anna i Zbigniew Ciepłuch
 • Teresa i Czesław Maruszewscy
 • Henryka i Władysław Roszak
 • Halina i Marian Wróblewscy
 • Maria i Władysław Goryńscy
 • Danuta i Zenon Ściesiek
 • Antonina i Jacek Stefańczyk
 • Maria i Stanisław Jastrzębscy
 • Renata i Eugeniusz Drozda
 • Elżbieta i Stanisław Pawełoszek
 • Irena i Ryszard Cel
 • Krystyna i Borys Moskwa
 • Helena i Ryszard Bernaccy
 • Anna i Stanisław Kądziołka
 • Jadwiga i Jerzy Bordewicz

Życzymy dalszych pięćdziesięciu lat pożycia  małżeńskiego.

 

Setne urodziny w życiu człowieka to wyjątkowy dzień. Sto lat temu 18 listopada 1923 roku urodziła się Krystyna Opolska. W dniu 20 listopada br. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Szpitala Barlinek sp. z o. o., gdzie Pani Krystyna przebywa na co dzień, odbyła się uroczystość obchodów setne urodziny jubilatki. W uroczystości, oprócz rodziny, pacjentów Zakładu, personelu, wzięli udział: Ks. Proboszcz kan. Czesław Dobrowolski, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski. Był tort, prezenty i kwiaty. Jubilatka podziękowała gościom za życzenia recytując wiersz.

Życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu.

Burmistrz Barlinka informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Partnerstwo Lider Pojezierzy dotyczących projektu Strategii IIT Partnerstwa "Lider Pojezierzy".
Więcej informacji wraz z załącznikami znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: https://bip.barlinek.pl/ogloszenia,12_2023-_117

Informujemy, że w w okresie od 27 listopada do 1 grudnia 2023 r. Kasa Urzędu Miejskiego w Barlinku jest nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.