Z okazji Dnia Kobiet składamy Paniom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby każdy dzień był wyjątkowy
i był powodem do zadowolenia oraz by
nigdy nie zabrakło ciepła i miłości
najważniejszych osób w Waszym życiu.

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

Mariusz Maciejewski

Przewodniczący Rady Miejskiej

zdjęcie z podpisania umowy

logotyp funduszy

26 lutego 2021 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą Madex p. z o.o.  umowę na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło. Etap II: Przebudowa drogi gminnej”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

  • przebudowa drogi na długości łącznie około 420 metrów – w miejsce nawierzchni tłuczniowo-kruszywowej zostanie położona masa bitumiczna,
  • budowa parkingu dla samochodów osobowych,
  • budowa odcinka chodnika,
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku Moczydło 18 w zakresie utwardzenia terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury tj. ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna, kosze na śmieci, wykonanie nowego ogrodzenia terenu posesji.

Za wykonanie projektu drogi odpowiadało Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra z Moczkowa.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 795 915,22 zł brutto.

Zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W pierwszym etapie projektu wykonana została termomodernizacja budynku komunalnego Moczydło 18, który wyposażono w nową przydomową oczyszczalnię ścieków oraz zaadaptowano część pomieszczeń tego budynku na świetlicę wiejską, do której zakupiono meble i niezbędny sprzęt. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 870.672,79 zł (65% kosztów kwalifikowalnych).

Wysokość dofinansowania tegorocznego zadania dotyczącego przebudowy drogi i zagospodarowania terenu to ok. 330 000 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2021 r.

Żołnierze wyklęci

W 2011 roku na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polski ustanowiono dzień 1 marca Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych jako upamiętnienie zasług i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski.

Żołnierze Wyklęci stawiali opór sowietyzacji Polski walcząc, w podziemiu niepodległościowym, z komunizmem i podporządkowaniem się ZSRR. Nieprzychylna im Polska Ludowa nazwała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Działania Żołnierzy Wyklętych były pierwszą interakcją przeciwko sowieckiej agresji i wyznaczonej siłą komunistycznej władzy, która pozbawiając ich wszelkich praw, uczyniła z nich wrogów narodu. Uczestnicy ruchu partyzanckiego byli tropieni po lasach oraz więzieni i mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę̨ członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również̇ Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

Nazwa „Żołnierze Wyklęci” została po raz pierwszy użyta w 1993 roku w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, autorstwa Leszka Zebrowskiego. Wcześniej uczestników partyzanckiego ruchu określano jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”.

Powojenna konspiracja niepodległościowa, którą m.in. tworzyli Żołnierze Wyklęci była jedną z najliczniejszych zorganizowanych form oporu społecznego przeciwko obozowi władzy.

W 2013 roku grupa pasjonatów chcąc upamiętnić heroizm walczących zorganizowała w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który w następnych latach dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja zaczął nabierać ogólnokrajowego charakteru stając się obecnie jednym z najważniejszych w kraju.

Bieg „Tropem Wilczym” był także wielokrotnie organizowany w Barlinku, niemniej jednak w tym roku mając na uwadze względy bezpieczeństwa bieg nie będzie realizowany.

plakat konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że ogłoszony został Xl Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Tegoroczne hasło Konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy — od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" oznacza, że prace plastyczne dzieci powinny obrazować wiedzę, którą zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych — na temat bezpiecznego zachowania się na terenie obejścia, a także czynności niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

Prace plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r. na adres:

Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie, ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl, w jednostkach terenowych KRUS oraz pod nr tel. 94 34-46-140.

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu PDF

 

 

 

 

notes

pismo

pismo

Podkategorie