Konkurs

O finansach, ekonomii i przedsiębiorczości można opowiedzieć na różne sposoby, także artystycznie. Zapraszamy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z kredką i pędzlem w świecie finansów”, realizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach 5-lecia Programu Bankowcy dla Edukacji.

Dowolna technika i różnorodność tematyczna (edukacja finansowa, cyberbezpieczeństwo, edukacja online, oszczędzanie, inwestowanie, zarządzanie budżetem, przedsiębiorczość) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe) to wyróżniki konkursu. Laureatami zostaną autorzy trzech najlepszych prac w każdej z trzech grup wiekowych: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

Prace konkursowe w formie skanów lub zdjęć w dobrej jakości wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.02.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 marca 2021 r. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie bde.wib.org.pl/KonkursPlastyczny.

Zapraszamy do udziału i życzymy artystycznych i finansowych inspiracji!

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

www.bde.wib.org.pl

Więcej informacji o programie sektorowym "Bankowcy dla Edukacji" wraz z materiałami informacyjnymi w zakładce: Bankowcy dla Edukacji.

zdjęcie z podpisania umowy

Plan zagospodarowania

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, 16 lutego 2021 r., podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Sp. z o.o. wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pt: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • wykonanie projektu budowlanego,
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych do realizacji zamówienia, w tym pozwolenia na budowę,
 • wykonanie nawierzchni:
 • droga dojazdowa, przebudowa i modernizacja (ok. 430 m2),
 • droga dojazdowa, budowa (ok. 76 m2),
 • parkingi, przebudowa (ok. 300 m2),
 • wewnętrzne piesze ścieżki parkowe, budowa i modernizacja (ok. 2.375 m2),
 • drogi wewnętrznej (ok. 1.075 m2);
 • parkowe place rekreacyjne, budowa (ok. 1.570 m2),
 • nawierzchnia piaskowa placu do zabaw dla dzieci, budowa (ok. 574 m2),
 • nawierzchnia bezpieczna placu do zabaw, budowa (ok. 86 m2);
 • wykonanie lub dostarczenie, montaż i posadowienie obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych:
 • trejaży parkowych – 2 szt. o łącznej powierzchni ok. 154 m2,
 • stojaków rowerowych typu 3x barierka – 2 szt.,
 • ławek parkowych – 23 szt.,
 • elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw – 2 zestawy elementów,
 • tablice informacyjne – 3 szt.,
 • śmietników – 7 szt.;
 • wykonanie instalacji:
 • sieci uzbrojenia terenu – elektroenergetyczne, teleinformatyczne – ok. 1.255 mb,
 • latarnie parkowe, LED – 60 szt.,
 • monitoring terenu parku – 1 kpl.;
 • wykonanie zagospodarowania zieleni:
 • wycinka drzew, usunięcie pni i karp kolidujących planowanym zagospodarowaniem – ok. 68 szt.,
 • nasadzenia wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat – ok. 67 szt.,
 • nasadzenie bylin i roślin okrywowych – ok. 271 m2,
 • nasadzenia krzewów i żywopłotów – ok. 295 m2,
 • zabiegi pielęgnacyjne przy starodrzewie.

Koszt zadania to ok. 2.050.000 zł brutto.

Autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego podstawę prac projektowych jest dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz.

Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna” Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0016/19-00 z dnia 14 stycznia 2020r.

Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 65%.

Plan zagospodarowania parku przy ul. Gorzowskiej PDF (3,16 MB)

Barlinek czyste jutro

Od 2013 roku nasza Gmina ma na swym terenie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a od 2016 pracuje nad przeniesieniem go w lepiej skomunikowaną i nieoddziałującą nową lokalizację.

Do tworzenia PSZOK zobowiązuje każdą gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewniających przyjmowanie co najmniej następujących odpadów komunalnych:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzież

Ponadto gmina zobowiązana jest utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Lokalizując PSZOK należy uniknąć w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, szkół, przedszkoli oraz miejsc rekreacji, takich jak parki lub skwery. Trzeba również zadbać o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Działka musi mieć dostęp do przyłączy energetycznych i wodociągowych, a droga dojazdowa winna być przystosowana do przejazdu pojazdów o zwiększonej masie, przewożących gruz i odpady gabarytowe.

Ponadto warunkiem powstania PSZOK w danej lokalizacji jest zgodność z przepisami szczegółowymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym ochrony ujęć wody pitnej czy cennych przyrodniczo obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.

Planowana budowa PSZOK przewiduje umieszczenie na jego terenie następujących obiektów:

 1. Kontener biurowo-socjalny,
 2. Wiata,
 3. Magazyn odpadów niebezpiecznych (tj. farby, oleje, baterie) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. Magazyn na odpady do ponownego użycia wraz z warsztatem,
 5. Myjnia,
 6. Waga najazdowa zagłębiona 40 Mg,
 7. Rampa najazdowa z podjazdem,
 8. Wiata edukacyjna wraz ze ścieżką edukacyjną,
 9. Zbiornik na wody opadowe,
 10. Waga do 300 kg.

Przedstawiamy Państwu koncepcje nowych lokalizacji PSZOK w Barlinku.

 

Rys. 1 PSZOK - ul. Dworcowa

 

Rys. 2 PSZOK - ul. Św. Bonifacego

 

Rys. 3 PSZOK - ul. Strzelecka

Prosimy o wyrażenie swojej opinii, co do preferowanego przez Państwa miejsca w terminie do 8 marca 2021 roku.

Pomoże w tym Ankieta Konsultacyjna, którą zamieszczamy tutaj. Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety w UM- urna, bądź drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z góry dziękujemy za Państwa uwagi i przemyślenia.

 

Do pobrania:

UM Barlinek

plakat z lipą

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

- Dawnym polskim zwyczajem, gdy na świat przyszła córka, sadzono lipę. Tak 170 lat temu było z naszą lipą, a może to zasługa ptaków? Rośnie na skraju wsi, w sąsiedztwie pól. Nic jej nie przeszkadzało, by szeroko rozłożyć konary (25 m). Stała się dobrodziejką, dając pracującym w polu cień, wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. Nie ma takiej drugiej! – czytamy w konkursowym opisie drzewa.

Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku potrwa do 28 lutego br.

Swój głos będzie można oddać na oficjalnej stronie konkursu Tree of The Year.

Pismo od Starosty Mieleckiego

Logo OPS

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020,, poz. 1876 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, a terenem ich działania jest województwo zachodniopomorskie.
 1.  Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

- Działania zmierzające do innowacyjności oraz poprawy standardów w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, zgodnie z rozporządzeniem¹, oraz doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych  i remontowych istniejącej bazy w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, wraz z udziałem tych osób przebywających w placówkach,

- zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresach jesienno-zimowych,

¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896), z uwzględnieniem art. 34 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875 ze zm.).

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

- tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,

- modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.

Termin składania ofert upływa 22 lutego 2021 r. 

Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajduje się pod adresem Przejdź do strony ZUW Szczecin oraz na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl,  w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

 

Podkategorie