Burmistrz i Młodzieżowa Rada Miasta Barlinka

W środę, 26 kwietnia br. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji  w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury. Na sesję przybyli m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski wraz z radnymi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele jednostek gminnych.

Pierwszą Sesję MRM Barlinka rozpoczął i prowadził, do momentu wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński, który bardzo serdecznie przywitał gości i uczniów wybranych do rady.

Po części oficjalnej przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu przez Burmistrza Barlinka tekstu roty ślubowania, każdy z radnych słowem „ślubuję”, potwierdził wolę bycia radnym Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.

Kolejnym punktem obrad sesji był: „Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka”. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, głosowanie przeprowadziła 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. W skład komisji weszli: Maja Sieczkowska oraz Weronika Ubych i Mateusz Gadzała.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji. Nowo wybranym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Krystian Erling, uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku. Burmistrz Barlinka, Dariusz Zieliński pogratulował radnemu wybranemu na przewodniczącego i przekazał mu dalsze prowadzenie sesji.

W dalszej części dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta, którymi zostali: radny Maciej Dadun i Błażej Puk. Sekretarzem rady wybrana została Julianna Danisz, a koordynatorem i opiekunem Młodzieżowej Rady, Pan Cezary Michalak.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.

 

 

zdjęcie grupowe polskich i niemieckich tancerzy

Z roku na rok współpraca pomiędzy miastami partnerskimi Barlinek i Schneverdingen poszerza się o nowych partnerów czego przykładem był przeprowadzony po Świętach Wielkanocnych polsko – niemiecki projekt taneczny. Partnerami w projekcie byli: Fabryka Tańca Barlinek oraz grupa Choreodrivers ze Schneverdingen. Głównym celem projektu realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków pozyskanych z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży były wspólne treningi i wymiana doświadczeń. Zwieńczeniem wspólnego projektu była gala taneczna „Tańczymy dla Was”, podczas której obie grupy zaprezentowany wspólny taniec. Czas pomiędzy treningami wypełniony był poznawaniem miasta i okolic. Projekt zakończył się sukcesem, o czym mogą świadczyć nie tylko plany na przyszłość, ale przede wszystkim nowe przyjaźnie.  

 

Burmistrz z przedszkolakami

W dniu 25.04.2017r dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowego w „Wiśniowym Sadzie” i Montessori School Barlinek odwiedziły Urząd Miejski. Celem wizyty było spotkanie z  Burmistrzem i poznanie środowiska pracy urzędników. Miłe spotkanie i wywiad z włodarzem miasta zakończyło pamiątkowe zdjęcie w sali konferencyjnej oraz słodki poczęstunek.

 

Burmistrz podpisuje umowę

W dniu 26 kwietnia burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą „Maldrobud” z Myśliborza umowę na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika wraz z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej. Wartość prac po przetargu to ok. 5.814.000 zł.

 
Funkcję inspektora nadzoru będą pełnili pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „DARO” z Gorzowa Wlkp.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulic Zielnej i Podgórnej poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni i chodników oraz przebudowę skrzyżowań. Całkowita długość to ok. 900 m. Zaplanowano również w obrębie realizowanej inwestycji wymianę sieci wodociągowej, przebudowę kolektora wód deszczowych w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów.  

Prace ruszą w I połowie maja a zakończą się pod koniec października br.

 

Konferencja prasowa nt. termomodernizacji
Gmina Barlinek zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku”, który uzyskał dotację ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w wysokości 3 230 624,37 zł.

W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w następujących budynkach:

-        Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Jeziornej,
-        Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku - ul. Strzelecka,
-        Przedszkole Miejskie Nr 2 - ul. Podwale - 2 budynki,
-        kompleks oświatowy przy ul. Kombatantów.

Wykonane prace dotyczyły: ocieplenia ścian i dachów, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody, wymiany okien i drzwi, montaż kolektorów słonecznych, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wykonania wentylacji wywiewno - nawiewnej z odzyskiem ciepła.

Inwestycja ta pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków i co nie mniej ważne przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

 

Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono przebieg i poszczególne etapy realizacji inwestycji .

 

 

 

Istotne jest również to, że dzięki tej inwestycji znacznie poprawiła się estetyka naszego miasta,  zmodernizowane budynki zyskały nowe elewacje a odnowiony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków obiekt OPS,   stanowi dziś wizytówkę miasta – powiedział Dariusz Zieliński Burmistrz Barlinka.

 

 logo dofinansowania

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014
pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii
 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.