Spotkanie w sprawie nowych wiat i ławek na szlakach

W dniu 16 czerwca br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał wspólnie z 32. innymi partnerami, w tym gminami i nadleśnictwami leżącymi na obszarze parków krajobrazowych i w ich otulinach, umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji projektu zatytułowanego „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap". Tym samym Gmina Barlinek przystąpiła do kolejnej inicjatywy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego mającej na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu przy jednoczesnej ochronie jego cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów.

Projekt zakłada doposażenie obszarów wszystkich parków krajobrazowych naszego województwa w obiekty architektury służące odwiedzającym je turystom i mieszkańcom oraz wspólną ich promocję.
Wartość projektu szacowana jest na kwotę 12 mln zł.
Planowanym źródłem finansowania zadania są fundusze Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 „Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu" oraz środki budżetowe Województwa Zachodniopomorskiego.
Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji przewidzianej w projekcie infrastruktury na terenie każdej z gmin i nadleśnictwa. Planuje się ustawienie drewnianych wiat, ławek, stołów, koszy na śmieci, tablic edukacyjno-informacyjnych, map i elementów edukacyjnych dla dzieci w miejscach atrakcyjnych turystycznie, w miejscach odpoczynku przy szlakach pieszych oraz rowerowych.
Ostatecznych efektów projektu poprawiających warunki uprawiania turystyki i rekreacji możemy spodziewać się do końca 2018 roku.
moment podpisania umów

30 maja br. Gmina Barlinek podpisała cztery umowy o przyznanie unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę dróg wiejskich. Łączna wartość inwestycji sięga prawie 4 milionów 708 tys. zł. a dofinansowania ok. 3 mln zł. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą w 2017.

Środki unijne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Dofinansowanie (zł) Projektowana nawierzchnia 
 1.Przebudowa drogi we wsi Mostkowo 714 433,47 454 594 bitumiczna (asfaltowa)
 2.Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina 802 617,82 510 705 bitumiczna (asfaltowa)
 3.Budowa drogi Równo-Laskówko 2 476 240,02 1 575 631 bitumiczna (asfaltowa)
 4.Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina 714 336,59 454 532 bitumiczna (asfaltowa)
  Razem 4 707 627,90 2 995 462 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przedstawiciele Gminy Barlinek i K-S Specjalnej Strefy Ekonomicznej

9 maja br. w siedzibie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości rozszerzenia w gminie Barlinek Strefy. W spotkaniu uczestniczyli ze strony SSE Krzysztof Kielec Prezes Zarządu i Grażyna Mazur Dyrektor Biura Zarządu oraz ze strony gminy Barlinek Dariusz Zieliński burmistrz Barlinka i Krzysztof Paszek zastępca burmistrza Barlinka.

Dyskutowano o możliwości rozszerzenia SSE w rejonie Barlinka na terenach aktualnie zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Pierwsza lokalizacja dotyczy nieruchomości w sąsiedztwie Strefy Przemysłowej (ul. Szosa do Lipian, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156), natomiast druga wskazywana nieruchomość położona jest w Mostkowie (po dawnym lotnisku, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156). Spotkanie w Kostrzynie poprzedziła wizyta w szczecińskim oddziale ANR, podczas którego omawiano możliwość pozyskania od Agencji na rzecz gminy wskazywanych działek.
Dyskutowano o warunkach jakie należy spełnić, aby rozszerzyć w gminie Barlinek SSE. Zarząd Spółki zainteresowany jest współpracą z barlineckim samorządem. Podkreślono dużą aktywność Organizacji Przedsiębiorców Barlinek i indywidualnych przedsiębiorców oraz dobre kontakty z Zachodnią Izbą Przemysłowo - Handlową w Gorzowie, która już niedługo otworzy w Barlinku swój oddział.

Utworzenie sieci tras rowerowych - podpisanie listu intencyjnego

12 kwietnia br. w Zamku Książąt Pomorskich, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem w sprawie utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli gmin leżących na projektowanej Trasie Pojeziernej i Trasie Myśla-Tywa-Odra-Zalew.
Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim poprzez utworzenie spójnej sieci głównych i tematycznych tras rowerowych, których łączna długość wyniesie ponad 1000 km. W wyniku analizy zebranych materiałów, Zarząd Województwa wybrał cztery trasy priorytetowe. Jedną z nich jest Trasa Pojezierna, która przebiega m.in. przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno.

Realizacja projektu będzie finansowana z funduszy europejskich (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów (7,5%).

Zgodnie z planami w najbliższym czasie zostanie przygotowana dokumentacja budowlana, a w 2017r. rozpocznie się budowa pierwszych odcinków tras rowerowych, w pierwszym etapie planuje się wybudowanie trasy rowerowej z Dzikowa do Barlinka po dawnym torowisku oraz budowa centrum przesiadkowego, a także droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc.

Koncepcja utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023.

 

Marcel Szczepaniak wylicytował od WOŚP "Fotel Burmistrza"

08 kwietnia nastąpiła zmiana w fotelu Burmistrza Barlinka. Dotychczasowy Burmistrz Dariusz Zieliński, przekazał władzę swojemu nowemu następcy, którym został Marcel Szczepaniak. Co było powodem tej zaskakującej zmiany? W tym miejscu od razu wyjaśniamy, iż zmiana ta była tylko kilkugodzinna, bowiem Marcel, to zwycięzca licytacji "fotela Burmistrza", podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Marcel miał okazję zapoznać się z zasadami pracy w Urzędzie Miejskim, wziął również udział w posiedzeniu zespołu kierowniczego. Marcel ma 6 lat i uczęszcza do Przedszkola "Pod Topolą" do grupy „Kosmonauci". Na uroczystość przybył wraz ze swoimi rodzicami oraz dziadkami. Młody burmistrz otrzymał od władz miasta pamiątkowe upominki.