OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 1200  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Informacja na temat działalności sołectw w Gminie Barlinek.
 6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w osinie za rok 2023.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Barlinek za 2023 rok.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Barlinek za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia członka organu stanowiącego Gminy Barlinek na kandydata do składu Komisji Konkursowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy Barlinek
  w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                               Cezary Michalak

 

W dniu 24.05.2024 r.
Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego
w Barlinku
będą czynne do godz. 14.30
Za utrudnienia przepraszamy