Burmistrz Barlinka w dniu 4 grudnia 2023 r. podpisał z Wykonawcą firmą  Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c. ul. Gorzowska nr 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie, dwie umowy: na remont ulic Kombatantów i ulicy Wylotowej w ramach dwóch zadań pn.: „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku” oraz „Remont ulicy Wylotowej w Barlinku”

W zakresie zdania „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”, prace dotyczyć będą remontu drogi na odcinku o długości 410 m w ciągu ul. Kombatantów od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Widok oraz przyległych zjazdów i chodnika w obrębie przejścia dla pieszych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego jezdni.

Prace budowlane obejmować będą:

  1. w zakresie remontu jezdni:

- frezowanie istniejącej nawierzchni (częściowe) bez naruszania istniejącej podbudowy betonowej;

- po wykonaniu frezowania wypełnienie szczelin specjalistyczną masą zalewową;

-  ułożenie na całej powierzchni siatki szklano-węglowej;

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W (KR3-4);

- wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 4cm (KR3-4);

- na odcinkach, na których różnica pomiędzy poziomem istniejącego krawężnika a projektowanej jezdni jest mniejsza niż 6 cm zaprojektowano wymianę krawężnika. Zaprojektowano krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem usytuowany 6 cm powyżej poziomu jezdni;

  1. wykonanie zjazdów;
  2. przebudowa fragmentów chodników;

Koszt zadania to ok. 732.575,45 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 370.188,02 zł

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kwartał 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest ”PROFILTM’ Biuro Usługowo-Projektowe Projektowanie i Nadzory w zakresie budownictwa Drogowego mgr inż. Tomasz Marczewski.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Mirosław Byczkowski.

Natomiast, w zakresie zadania „Remont ulicy Wylotowej w Barlinku”, przewidziany jest remont drogi gminnej znajdującej się na dz. ewid. nr 198.

Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:

  1. remont nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 4cm na odcinku 84m + 3mb w ul. Są
  2. w zakresie połączenia z ul. Rynek i Sądowej:

- przełożenie części kostki kamiennej z regulacja wpustów i pokryw studni kanalizacyjnej

- wykonanie pomiędzy nawierzchnią z kostki a nawierzchnią z BA opornika kamiennego wtopionego

Koszt zadania to ok. 135.487,10 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50.943,95 zł

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na II kwartał 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest ”Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Grzegorz Salamandra.

 

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 04.12.2023 Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste będą czynne do godz. 14,45.  Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu jutrzejszym tj. 01.12.2023 Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste będą czynne do godz. 14,00.  Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z nastaniem okresu zimowego, a co się z tym nierozerwalnie wiąże okresu grzewczego zwracamy szczególną uwagę na dbanie o powietrze w naszym mieście. Przypominamy, że podstawowym paliwem stałym dopuszczonym do spalania w piecach domowych i co z tym związane ogrzewania mieszkań jest naturalne drewno, biomasa, pelet, węgiel lub koks.

Zapewnienie ciepła w domach nie może być związane z powodowaniem zagrożenia dla siebie i dla innych mieszkańców miasta – zagrożenia substancjami powstałymi w wyniku spalania materiałów do tego celu nie przeznaczonych, po prostu śmieci, plastików. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi, tj. spalarniami jest zabronione przez przepisy ustawy o odpadach. Za naruszanie tego zakazu grozi kara grzywny lub aresztu.

Co robić gdy sąsiad spala odpady? O uciążliwościach powodowanych przez spalanie śmieci i powodowanie zanieczyszczania powietrza, które utrudnia korzystanie z nieruchomości sąsiednich, właściwe jest zawiadamianie Policji, szczególnie w momencie zdarzenia. Istnieje również możliwość wniesienia do sądu tzw. skargi negatoryjnej w trybie art. 222§2 w związku z art. 144 ustawy Kodeks Cywilny, przeciwko osobie powodującej ww. uciążliwość, podając powód żądania – zaniechanie naruszeń i szkód. Jeżeli powstała już szkoda, możliwe jest też powództwo o odszkodowanie.

W wyniku spalania pojawia się dym. A jeśli pogoda jest deszczowa lub w czasie spalania bezwietrzna, ten dym „zawisa”, zostaje w miejscu, tworząc uciążliwość. Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem, powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący i rakotwórczy ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył, sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, jak: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w środowisku. Pomału, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba czy nerki, odkładają się    w tkance tłuszczowej, są przyczyną chorób nowotworowych, alergii, a także bardzo niekorzystnie wpływają na procesy rozrodcze, gdyż mogą powodować mutacje i uszkodzenia rozwijającego się płodu. Spalanie odpadów np. drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje służące do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, także popularnych „jednorazówek” czyli torebek plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków. Stężenie dioksyn w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3. Dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalinach ze spalarni odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 .

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z ustawą o odpadach, każdy, kto produkuje śmieci, zobowiązany jest do przekazywania ich do firmy świadczącej usługi wywozowe. Stawka opłat za tę usługę jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie od ilości śmieci. Zatem śmieci należy przekazywać firmie, a nie palić nimi w piecach.

Nie spalaj: tworzyw sztucznych, gumy, kartonów po napojach, opakowań po środkach ochrony roślin, tekstyliów, malowanego lub impregnowanego drewna, klejonej tektury.

Pamiętaj, że spalanie odpadów szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne, zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce.

Pamiętaj, że w gospodarstwach domowych można spalać tylko papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, drewno pochodzące z gospodarki leśnej (np. gałęziówka), korę, trociny, wióry i ścinki drewna, które muszą być suche.

 W dniu 28 listopada 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą TOM-BRUK Piotr Tomasiak z siedzibą w Pakości, umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)”.

Zawarta z wykonawcą umowa obejmuje realizację robót związanych m.in. z:

  • budową drogi gminnej wykonanej z kruszywa oraz płyt betonowych w śladzie kół
    o długości 994,24 m między drogą wojewódzką nr 156, a powiatową 2152Z,
  • wykonaniem chodnika dla pieszych o długości ok. 300 m i szerokości 2,00 m oraz zjazdów na przyległe do niego posesje,
  • przebudową oświetlenia.

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski z siedzibą w Chwalęcicach.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Mirosław Byczkowski z siedzibą
w miejscowości Baczyna.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 1.669.210,28 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy,
w związku z tym zakończenie robót planowane jest na listopad 2024 r.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w maksymalnej wysokości 63.63% wynagrodzenia Wykonawcy.