W dniu 6 marca 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą MADEX Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Waldemara Borowskiego, na wykonanie inwestycji pn. „Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej”. W ramach tego zadania przewiduje się:

  • wykonanie nawierzchni ul. F. Chopina o długości ok. 262mb i szerokości 5m (powierzchnia ok. 1.310 m2) z kostki betonowej,
  • wykonanie chodników obustronnych oraz zatok parkingowych i autobusowych z kostki betonowej wzdłuż ul. F. Chopina,
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. F. Chopina o długości łącznej ok. 284mb wraz z przykanalikami i wpustami,
  • wykonanie instalacji oświetlenia ul. F. Chopina o długości ok. 240mb (7 lamp),
  • wykonanie nawierzchni ul. E. Orzeszkowej o długości ok. 175mb i szerokości średniej ok. 5m (powierzchnia ok. 875 m2) z kostki betonowej,
  • wykonanie chodników obustronnych z kostki betonowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej,
  • wykonanie instalacji oświetlenia ul. E. Orzeszkowej o długości ok. 144mb (7 lamp),
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie nasadzeń.

Zadanie stanowi kolejny etap uzbrojenia terenów osiedla „Górny Taras”, wyniku którego  zostanie zamknięty układ komunikacyjny między ul. St. Moniuszki, ul. M. Skłodowskiej-Curie a ul. F. Chopina. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa dostępu do kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 i zabudowy wielorodzinnej przy ul. F. Chopina oraz umożliwi dostęp do terenów przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną przy ul. E. Orzeszkowej.

Dokumentację projektową dla zadania wykonała firma RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski z Jenina.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 2.479.086,10 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano czternaście miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest w pierwszej połowie maja 2024 r.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Projekt Inwestycji Strategicznych do kwoty 2.260.000,00 zł (Promesa wstępna nr Rdycja2/2021/5516/PolskiLad).