Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

 

W dniu 06 marca 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, umowę na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)”.

W ramach umowy z wykonawcą rozbudowana zostanie droga gminna, prace te obejmować będą m.in.:

 • przebudowę skrzyżowań z ul. Strzelecką i Szpitalną,
 • korektę połączeń krawędzi jezdni,
 • wykonanie w obrębie z ul. Szpitalną, wyspy najazdowej,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych o zmiennej szerokości,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych do obiektów, w ciągu ulicy Papugi,
 • wykonanie chodników o zmiennej szerokości (od projektowanej krawędzi jezdni do granicy działki drogowej – ogrodzenie zabudowy jednorodzinnej)
 • wykonanie chodników, łączących zaprojektowane stanowiska postojowe z ciągiem pieszym przy ul. Szpitalnej oraz przebudowa ciągów pieszych przy ul. Strzeleckiej.
 • wykonanie zatok postojowych dla samochodów osobowych,

oraz wykonane zostaną następujące prace:

 • wykonanie odwodnienia rozbudowywanej drogi,
 • wykonanie przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia kolidującego z planowaną inwestycją,
 • likwidacja kolizji energetycznych.

 

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma Profil TM Biuro Usługowo
-Projektowe Tomasz Marczewski z Gorzowa Wielkopolskiego.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 3.024.070,63 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano czternaście miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest na maj 2024 r.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 2.080.000,00 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).