Barlinek, 15.09.2022r.

RK.IX.6151.4.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA


Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2022 póz. 1173) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Diana" na terenie obwodu 269 w sezonie łowieckim 2022/2023.

Polowania odbywać się będą zgodnie z planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.bip.barlinek.pl.
- na strome internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.barlinek.pl.
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20

Opis granic obwodu:
Granica obwodu 269 biegnie od miejscowości Łosiniec szosą na północ do miejscowości Lipiany, a następnie szosą i drogą na wschód, przez Żarnowa i Brzostowo, do drogi Dziedzice - Jedlice. Stąd drogą na południowy zachód do miejscowości Jedlice i dalej szosą na południowy wschód przez Mostkowo do stacji kolejowej Mostkowa. Następnie wzdłuż linii kolejowej Myślibórz - Barlinek na wschód do stacji kolejowej Dzikowo. Dalej drogą na południe do miejscowości Rychnów, stąd szosą na południowy zachód do miejscowości Kinice, a stąd drogą na południowy wschód, przez Nowe Kinice, do miejscowości Karsko. Z Karska szosą na zachód, przez Nowogródek Pomorski, w kierunku miejscowości Ławy, do szosy odchodzącej na północny zachód, w kierunku Lipian. Dalej szosą na północny zachód do skrzyżowania z szosą Myślibórz - Lipiany, a stąd szosą na północny wschód do miejscowości Łosiniec.

Załącznik do Obwieszczenia: Plan polowań zbiorowych - Obwód nr 269 Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2022/2023