OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godzinie 1100  
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. S. Rewersowi.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. D. Kowalskiej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. J. Solińskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. E. Kusej.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. L. Lackowskiemu.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Think Tank – Genesis Poloniae.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2023 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  w Barlinku na 2023 rok.
 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji.

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski