OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że dnia 09 listopada 2023 r. o godz. 1500

 

w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 12, I piętro, ul. Niepodległości 20,

odbędzie się

 

LXXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.
  7. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
  8. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

 Mariusz Józef Maciejewski