Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., póz. 2556 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska corocznie dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach województwa zachodniopomorskiego. Odrębnie, dla każdej substancji dokonano klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

  • przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji - Klasa C,
  • nie przekracza poziomu dopuszczalnego - klasa A,
  • przekracza poziom docelowy - klasa C,
  • nie przekracza poziomu docelowego - klasa A,
  • przekracza poziom celu długoterminowego - klasa D2,
  • nie przekracza poziomu celu długoterminowego - klasa D1

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2022 uwzględniono wszystkie zanieczyszczenia, dla których w świetle przepisów prawa krajowego istnieje obowiązek prowadzenia oceny:

1. ze względu na ochronę zdrowia: dwutlenek siarki (S02), dwutlenek azotu (N02), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10, zawartość ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu w pyle PM10 (BaP), pył PM2,5,
2. ze względu na ochronę roślin: tlenki azotu (N0x), ozon (O3), dwutlenek siarki (S02).

Ocenę wykonano według układu stref w województwie:

  • aglomeracja szczecińska - miasto Szczecin,
  • miasto Koszalin - miasto o liczbie ludności powyżej 100 tyś.,
  • strefa zachodniopomorska - stanowiąca pozostały obszar niewchodzący w skład aglomeracji szczecińskiej i miasta Koszalin. województwa, Zgodnie z tak przyjętą zasadą gmina i miasto Barlinek podlegały rocznej ocenie jakości powietrza jako jeden z obszarów strefy zachodniopomorskie

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Informacja o stanie środowiska na obszarze gminy i miasta Barlinek w roku 2022