Ogłoszenie o otwartym konkursie

 ofert w ramach

programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych

„Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza:

 

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), zwanej dalej UDPP;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 14 UDPP

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w ramach  programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2022.

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz uchwałą nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (M. P. poz. 1125).

 

Integralną część ogłoszenia stanowi program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (zwany dalej Programem) będący załącznikiem do uchwały nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r., Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 20212025 Edycja 2022 (zwany dalej Regulaminem) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

 

W latach 2021-2025  na finansowanie Programu przeznaczono  środki finansowe w wysokości 200 mln zł (40 mln zł rocznie). Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na poszczególne lata trwania Programu.

 

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2022 roku, na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:

 

 1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych
  w obszarze rynku pracy.
 2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2022 r. wynosi 38 mln zł. (Program realizowany w 2022 r. dysponować będzie kwotą w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem w 95% na dotacje - 38 mln zł oraz w 5% na pomoc techniczną - 2 mln zł).

Szczegółowe zasady alokacji środków zostały określone w Programie oraz w Regulaminie. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonym w UDPP.

 

Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
 • zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące
  w życiu publicznym;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
 • budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

 

Zakres działań podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowalne):

 

Koszty proponowanych projektów są kwalifikowalne w przypadku, gdy są niezbędne do realizacji zadania, racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione
i udokumentowane; muszą one być także przewidziane w budżecie zadania, zgodne
z wytycznymi określonymi w Regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:

 • merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach;
 • obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 10% wartości dotacji oraz
  koszty kierowania (koordynacji) projektu wraz z kosztami wykonywania zadań administracyjnych – do 10% wartości dotacji.

 

Termin realizacji zadań:

 

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Podmioty uprawnione:

 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  4. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

 

Natomiast odziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody zarządu głównego centralnej organizacji w postaci pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Jednostka terenowa, nieposiadająca osobowości prawnej, musi być wpisana w KRS centralnej organizacji.

 

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu jednej oferty jednostki macierzystej (zarządu głównego) o ile ich siedziby znajdują się w odrębnych województwach. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie dwie dodatkowe oferty. Natomiast każdy oddział terenowy posiadający osobowość prawną może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Wymagany wkład własny:

 

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

 

Składanie ofert:                                                              

 

Termin składania ofert: od 1 do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

 

Szczegółowe zasady realizacji konkursu:

 

Każda oferta zostanie oceniona przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów.
Na podstawie ich ocen stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w Programie oraz Regulaminie, które są dostępne na stronach internetowych: BIP Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl.

 

Wszystkie oferty złożone we wskazanym terminie za pośrednictwem Generatora Ofert zostaną ocenione formalnie oraz merytorycznie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert nie później niż 15 maja 2022 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

 

Działania informacyjno-promocyjne:

 

W celu zapewnia obywatelom lepszego dostępu do informacji o zadaniach współfinansowanych z budżetu państwa, a także zapewnienia większej transparentności wydatkowania środków publicznych beneficjent jest zobowiązany do upowszechniania informacji na temat realizowanego projektu oraz otrzymanej dotacji wśród jak najszerszego grona odbiorców. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowywania plakatów informacyjnych, oznaczania materiałów wytworzonych podczas realizacji projektu oraz zamieszczania informacji na stronie internetowej beneficjenta zostały opisane w Regulaminie.

Podmiot realizujący zadanie publiczne  jest również zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z  art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanych do niej na podstawie art. 35d tej ustawy przepisów wykonawczych tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

 

Kontakt:

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r. pod numerem telefonu (22) 661 18 74,  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.